Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKUPINSKE IZJEME

Uredba o splošnih skupinskih izjemah

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o splošnih skupinskih izjemah (št. 651/2014 s spremembami št. 2017/1084) je objavljeno na naslednji spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1504870338332&uri=CELEX:02014R0651-20170710.

 

 

Uredba Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov(Uradni list EU L 156, 20.6.2017, str. 1–18).

  

 

Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe(Uradni list EU L187, 26.06.2014), velja od 01.07.2014 do 31.12.2020

 

  

 

22.3.2016:Evropska komisija, Generalni direktorat za konkurenco, je objavila praktično navodilo s pogostimi vprašanji in odgovori na temo Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 o skupinskih izjemah t.i. GBER. Navodilo sedaj pokriva vse člene te uredbe in je namenjeno seznanitvi dajalcev in upravičencev pomoči z določbami uredbe ter kot pomoč pri uporabi pravil v posameznih specifičnih primerih. Navodilo je v angleškem jeziku. Več o tem.