Skoči na vsebino

OSTALO

Ukrepi za odziv na ekonomsko in finančno krizo

 

Sporočilo Komisije – Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi (Uradni list C 16/2, 22.1.2009)

 

Sporočilo komisije o spremembi začasnega okvira skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi

 

Reševanje in prestrukturiranje

Posebna sektorska pravila

 

Splošno

 • Sporočilo Komisije z dne 27. junij 2014 o spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (2014/C 198/02)

 

Storitve javne radiodifuzije (Broadcasting)

 

Premogovništvo

 

Kinematografija in ostala audiovizualna dela

 

 • Sporočilo Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, 2013/C 332/01, objavljeno v UL C 332 /1, 15.11.2013.
 • Sporočilo Komisije o merilih za oceno državnih pomoči iz Sporočila Komisije o nekaterih pravnih vidikih v zvezi s kinematografskimi in drugimi avdiovizualnimi deli (sporočilo o kinematografiji) z dne 26. septembra 2001 (2009/C 31/01) (OJ C 031 , 07/02/2009 str. 0001 – 0001).
 • Sporočilo Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del: Sprejetje predlaganih ustreznih ukrepov s strani vseh držav članic v skladu s členom 108(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (2016/C 127/03), objavljeno v OJ C 127, 9.4.2016.

 

Letališča in letalski prevozniki

 

Poštne storitve

 

Ladjedelništvo

 

Storitve splošnega gospodarskega interesa

 • 22.12.2011 Evropska komisija sprejela nova pravila o storitvah splošnega gospodarskega pomena
 • Uredba komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 PDEU pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (OJ L 114, 26/4/2012, str. 8–13)
 • Pogosto zastavljenavprašanja (glej na koncu navodil komisije
 • Direktiva Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij (OJ L 318, 17.11.2006, str. 17 – 25)
 • Sporočilo Komisije o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena  (2012/C 8/02) (OJ C8, 11.01.2012, str. 4-14)
 • Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (2012/21/EU) (OJ L7, 11.01.2012, str. 3-10) 
 • Okvir Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve (2011) (2012/C 8/03) (OJ C8, 11.01.2012, str. 15-22)

 

Posebni instrumenti pomoči

Državne garancije

Prodaja zemljišč s strani javnih oblasti

Zavarovanja izvoznih kreditov

 • Sporočilo Komisije državam članicam o spremembi sporočila v skladu s členom 93(1) Pogodbe ES o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe glede kratkoročnega zavarovanja izvoznih kreditov (OJ C 325 , 22/12/2005 str. 22 – 23)

Neposredna obdavčitev ustvarjenega dohodka

 • Obvestilo Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za ukrepe, ki zadevajo neposredno obdavčitev ustvarjenega dohodka (98/C 384/03) (OJ C 384 , 10/12/1998 str. 3 – 9)

Referenčne obrestne mere in diskontne stopnje