Skoči na vsebino

ARHIV STARIH PRAVIL

  • Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list L 214 , 09/08/2008 str. 0003 – 0047). Dodeljevanje pomoči na podlagi te uredbe se še lahko izvaja do 31.12.2014, a le na podlagi že obstoječih shem. 

  • Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja (2006/C 194/02) (OJ C 194 , 18/08/2006 str. 0002 – 0021). Veljale do 30.6.2014.