Skoči na vsebino

PRAVILO KUMULACIJE PRI DRŽAVNIH POMOČEH

Kumulacija

Zgornje meje intenzivnosti pomoči veljajo za celotno pomoč:

  • kadar je dodeljena po več shemah hkrati ali v kombinaciji z ad hoc (individualno pomočjo)
  • če prihaja iz lokalnih, regionalnih, državnih virov ali virov Skupnosti

Definicija:

Kumulacija torej pomeni, da se prejete državne pomoči med seboj seštevajo. Namen pravila kumulacije je tako zagotoviti, da posamezni prejemnik ne bi dobil več pomoči kot je dovoljeno. Podjetje, ki je že dobilo pomoč za določeno investicijo lahko prejme pomoč za isti upravičene stroške le, če s tem ne prekorači zgornje meje pomoči. Zagotoviti je torej potrebno, da skupna višina pomoči posameznemu podjetju za isti projekt ne bo presegla dovoljene zgornje meje. Lahko bi se namreč zgodilo, da se podjetje z eno investicijo prijavi na več razpisov in tako pridobi več sredstev kot je dovoljeno.

 

Primer:
Podjetje Stroji d.o.o. (veliko podjetje) želi investirati v posodobitev proizvodnje linije. Prijavi se na razpis Ministrstva za gospodarstvo, kjer lahko prejme pomoč v višini 30% investicije. Hkrati opazi podjetje, da je tudi Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavila javni razpis za investicije in se prijavi še na slednjega. Tudi na tem razpisu prejme pomoč v višini 30% upravičenih stroškov investicije. Skupaj dobi podjetje tako pomoč v višini 60% investicije in s tem del nedovoljene pomoči. Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči za investicije za velika podjetja je namreč 30% upravičenih stroškov investicije. V primeru, da se konkurenčno podjetje pritoži Evropski Komisiji bo podjetje preveč prejeto pomoč moralo vrniti.

 

Po novem se državna pomoč ne sme združevati tudi s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi se s tem presegla dovoljena zgornja meja pomoči.

 

Primer:
Dovoljena intenzivnost regionalne pomoči za veliko podjetje je 30% upravičenih stroškov. Če je podjetje na razpisu že prejelo pomoč v višini 30% upravičenih stroškov, potem podjetje za iste upravičene stroški ni več upravičeno do de minimis pomoči. In obratno, če je podjetje že prejelo de minimis pomoč za investicijo, lahko prejme dodatno pomoč za investicijo le v obsegu, ki skupaj z de minimis pomočjo ne preseže dovoljene zgornje meje pomoči.

Ob predstavljeni razlagi pravila kumulacije bo sedaj mogoče bolj razumljivo zakaj dajalci pomoči od prejemnika pogosto zahtevajo naj predloži izjavo, koliko sredstev je že prejel za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov. Namreč sredstva, ki bi jih podjetje že prejelo iz drugih javnih virov, se odštejejo pri izračunu dovoljene višine pomoči.

 

Upoštevanje pravila kumulacije je zelo pomembno tako za dajalce, kot za prejemnike državne pomoči, saj je posledica neupoštevanja pravila kumulacije lahko vračilo preveč prejetih sredstev.