Skoči na vsebino

VELJAVNE DRŽAVNE POMOČI

na dan 6.11.2017

 

Priglasitelj

 

Naziv

Matična št. priglasitve MSSIMatična št. priglasitve MSECOblikaKategorijaDatum koncaDatum mnenjaPravna podlaga
Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladNakup okolju prijaznih prevoznih sredstevBE01-5854067-2015SA.41883Skupinska izjemaVarstvo okolja31.12.2020  7.4.2015predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja Eko sklada (z dne 3.4.2015)
JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RSRaziskovalni projekti temeljnega raziskovanja - skupinskaBE01-1937286-2015SA.44721Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.2020  4.2.2016Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06 uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.), Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103(11, 56/12 in 15/14) in Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-1 z dne 4.2.2016.
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJARegionalna garancijska shema sklada za območje Republike SlovenijeBE01-5940117-2015/I

SA.41770

SA.47358

Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.20202.4.2015, 10.1.2017Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)Predlog Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015) Predlog Pravilnika o dodeljevanju spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015 in spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015) ter Predlog Pravilnika o delovanju regijskih garancijskih shem (z dne 2. 4. 2015)
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI                   Pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidovBE01-5022860-2015/ISA.43396Skupinska izjemaZaposlovanje31.12.2020  

velj. 1.1.2015, čistopis 

29.12.2015 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/2004, 72/2005, 114/2006, 87/2011, 96/2012 –ZPIZ, 98/2014; ZZRZI), Uredba o določiti kvote za zaposlovanje invalidov ((Uradni list RS, št. 32/2007, 21/2008, 21/2014), Pravilnik o invalidskih podjetjih (Uradni list RS, št. 117/2005), Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 117/2005, 57/2012), Pravilnik o merilih  in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide (Uradni list RS, št. 117/2005, 40/2008), Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/2005, 43/2005 in 53/2012) in Navodila o državnih pomočeh zaradi zaposlovanja invalidov (z dne 16.9.2015) in njegove spremembe z dne 10.12.2015

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI   Pomoči za usposabljanje BE01-5022860-2016/ISA.46441Skupinska izjema       Usposabljanje31.12.2020  

25.8.2016, čistopis

14.9.2016 

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja(zadnja verzija 8.8.2016, v nadaljevanju: Katalog APZ) in Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 ZPDZC-1, 47/15 ZZSDT in 90/2015-ZIUPTD).
MINISTRSTVO ZA FINANCEProgram prestrukturiranja NLB0003-5028256-2012SA.33229Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.201718.12.2013program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA FINANCEProgram prestrukturiranja NKBM d.d.0001-5028256-2013SA.35709Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.201718.12.2013program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA FINANCEPrestrukturiranje A banke0003-5028256-2014SA.38228 (2014/N)Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.201813.8.2014program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA FINANCEPomoč za prestrukturiranje za Banko Celje / A banka0002-5028256-2014SA.38522 (2014/N)Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.201916.12.2014program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA FINANCELikvidacijski program Probanke d.d.0005-5028256-2013SA.37642Državna pomočPrestrukturiranje31.12.201618.12.2013Ni definirano
MINISTRSTVO ZA FINANCELikvidacijski program Faktor banke d.d.0004-5028256-2013SA.37643Državna pomočPrestrukturiranje31.12.201618.12.2013Ni definirano
MINISTRSTVO ZA FINANCEIzdaja hiridnega inštrumenta NLB0001-5028256-2012SA.33229, SA.34937Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.20162.7.2012Strateški načrt NLB
MINISTRSTVO ZA FINANCEIzdaja hibirnega inštrumenta za NKBM0002-5028256-2012SA.35709Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.201720.12.2012Osnutek pogodbe o izdaji hibridnega inštrumenta
MINISTRSTVO ZA FINANCEDokapitalizacija NLB0001-5028256-2011SA.32261, SA.33229, SA.34937Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu1.1.20167.3.2011Strateški načrt NLB
MINISTRSTVO ZA FINANCEProgram prestrukturiranja Cimos d.d.0007-5028256-2013SA.37792Državna pomočPrestrukturiranje31.12.20198.6.2015program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA FINANCEDavek na tonažo0002-5028256-2007N 188/2010Državna pomočLadjedelništvo31.12.201821.12.2010Zakon o davku na tonažo.
MINISTRSTVO ZA FINANCE0001-5028256-2007N 325/2007Državna pomočTransport (morski promet)31.12.201813.1.2009Zakona o davku na tonažo
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOShema pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč0001-2399245-2012SA.34680 (2012/N)Državna pomočNaravne nesreče4.9.20184.9.2012

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Ur.l. RS, št. 51/06-UPB1,

97/10), http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO364.html; Zakon o odpravi posledic naravnih (ZOPNN, Ur.l. RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO3734.html; Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, št. 67-03, 79-04, 33-05, 81-06 in 68-08),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_URED2969.html; Pravilnik o postopkih za ocenjevanje škode in odpravo posledic škode ob naravnih in drugih

nesrečah v slovenskem gospodarstvu; Smernice za preučitev državne pomoči

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJORegionalna shema državnih pomoči MSPBE03-2399245-2014SA.40766Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.202024.12.2014- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)- Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11 in 57/12)- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) - Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJORegionalna shema državnih pomočiBE02-2399245-2014/ISA.40765Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.2020

24.12.2014

dop. 28.7.2017

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)- Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11 in 57/12)- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) - Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)- Predlog Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (z dne 4. 11. 2014)
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJORegionalna karta državnih pomoči za obdobje 2014-20200004-2399245-2013SA.38060Državna pomočRegionalne pomoči31.12.202011.3.2014Ni definirano

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Program prestrukturiranja Polzela d.d.0002-2399245-2014SA.40419Državna pomočPrestrukturiranje31.12.201712.05.2016program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOProgram prestrukturiranja MLM d.d.0003-2399245-2014SA.38528Državna pomočPrestrukturiranje31.12.201716.07.2015program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOProgram izvajanja finančnih spodbud MGRT - MSPBE03-2399245-2015/ISA.43397 SA.45956Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.202015.5.2015 7.7.2016Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12),Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11 in 57/12), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) in Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020 (z dne 22. 4. 2015).
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOProgram izvajanja finančnih spodbud MGRT - usposabljanjeBE02-2399245-2015/ISA.42372 SA.45573Skupinska izjemaUsposabljanje31.12.202019.5.2015 12.5.2016Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11 in 57/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT (Uradni list RS št. 2/04 in 57/12), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij - ZSTNIIP (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11, 57/12), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) in Program izvajanja finančnih spodbud MGRT (št. 3030-14/2015 z dne 22.4.2015).
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOProgram izvajanja finančnih spodbud MGRT - RRIBE01-2399245-2015/IISA.42371 SA.45450Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.202020.5.2015, 6.5.2016, 4.11.2016Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT (Uradni list RS št. 2/04 in 57/12), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij - ZSTNIIP (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11, 57/12), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11 in 57/12), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) in Program izvajanja finančnih spodbud MGRT.
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO (MDDSZ)Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanjeBE04-2399245-2014SA.40762Skupinska izjemaZaposlovanje31.12.202029.12.2014Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11 in 57/12), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) in Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOPomoč za povrnitev škode nastale zaradi žleda januarja in februarja 20140004-2399245-2014SA.39622 (2014/N)Državna pomočNaravne nesreče 21.3.201714.10.2014Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečamiZakon o odpravi posledic naravnih nesrečZakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014Uredba o metodologiji za ocenjevanje škodePravilnik o postopkih za ocenjevanje škode in odpravo posledic škode ob naravnih in drugih nesrečah v slovenskem gospodarstvu
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOFinančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomočBE01-2399245-2014/ISA.40044, SA.44246Skupinska izjemaRegionalne pomoči

31.12.2020

2.9.2014

16.12.2015

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Ur.l. RS št. 107/2006-UPB1, 11/2011) in Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Ur.l. RS, št. 62/2014)
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJODostop do finančnih sredstev za MSPBE01-2399245-2016SA.45497Skupinska izjemaTvegani kapital31.12.20208.4.2016Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 2015-2020

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah - SME0001-2399245-2016SA.44880Državna pomočMala in srednje velika podjetja31.12.202015.12.2016predlog Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURONadomestilo za prevoze potnikov v notranjem železniškem prometu0001-5028388-2003/INi definiranoDržavna pomočTransport (kopenski)31.12.2020

24.2.2003

čist. 8.1.2016

Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu (Ur.l. RS, št. 12/2001)-Zakon o železniškem prometu(Ur.l. RS, št. 92/99, 110/02)
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROPrednostno dispečiranje0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Državna pomočVarstvo okolja31.12.202024.4.2007Energetski zakon, Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

 

Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije

BE01-2399270-2016SA.46207Skupinska izjemaVarstvo okolja31.12.202014.7.2016Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

 

A podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji ter B podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo


0001-2399270-2015
SA.41998 2015/NDržavna pomočEnergetika31.12.201910.10.2016 
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTProgram za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020BE01-2399300-2016SA.44404Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.202012.1.2016Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 20112020 (Ur.l RS, št. 43/2011), Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011  2020 (št. 63000-1/2011/4 z dne 28.4.2011), osnutek Programa za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016  2020 z dne 7. 1. 2016.
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOGradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji

BE01-2482762-2017

 

SA.49322 

Skupinska izjemaRazvoj širokopasovnega omrežja31.12.20204.10.2017Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 54/14-odl.US, 81/15 in 40/17).
MINISTRSTVO ZA KULTUROPospeševanje razvoja založniške dejavnosti v Sloveniji0001-5228000-2004SI 7/04, N1/06, SA.20318, SA.35595 (2012/N)Državna pomočKultura31.12.201719.7.2006 24.1.2013Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 75/94, 22/00 in 96/02); Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l.RS, št. 6/03 in 97/03)
MINISTRSTVO ZA KULTUROSofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije0001-5228000-2002SI 10 2002, N 537/04, N 332/2010Državna pomočAvdiovizualni sektor31.12.201619.11.2010Zakonom o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01); Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije
MINISTRSTVO ZA KULTURO

 

Sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev      

0002-5228000-2002SI 11 2002, N 536A/04, N 325/2010, SA.45797Državna pomočAvdiovizualni sektor31.12.2020

16.11.2010

18.10.2016

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06  uradno prečiščeno besedilo, 36/08  ZPOmK-1, 77/10  ZSFCJA, 90/10  odl. US, 87/11  ZAvMS, 47/12, 47/15  ZZSDT, 22/16 in 39/16), Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev (Uradni list RS, št. 78/06, 4/11 in 8/12)
MINISTRSTVO ZA KULTUROSofinanciranje filmske produkcijeBE01-2399342-2016SA.44631Skupinska izjemaAvdiovizualni sektor31.12.2020

18.1.2016 čistopis 10.8.2017

 

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/10), Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 92/10 in 20/11), predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (z dne 15. 01. 2016)
MINISTRSTVO ZA KULTUROSofinanciranje projektov za AV medijeBE02-2399342-2016SA.45655Skupinska izjemaAvdiovizualni sektor31.12.20206.6.2016Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/10), Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Slovenski filmski center, javno agencijo
MINISTRSTVO ZA KULTUROSpodbujanje vlaganj v AV produkcijoBE01-2399342-2017SA: 47748Skupinska izjemaAvdiovizualni sektor31.12.202022.2.2017
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 ZUJF, 19/14 odl. US in 63/16), Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11, 6/16 in 3/17), Pravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo (Uradni list RS, št. 7/17).
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOROprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksidaBE01-2482789-2015SA.45107Skupinska izjemaVarstvo okolja31.12.20201.4.2016Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur.l. RS, št. 22/2016)
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaPosebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti malih in srednje velikih podjetijBE03-5665493-2014/I

SA.40764,

SA.44720

Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.2020

5.1.2015

6.1.2016

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Ur.l. RS, št. 56/08 in 20/09) in Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti malih in srednje velikih podjetij

 

SID - Slovenska izvozna

 in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Posebni pogoji investicijskega financiranja MSPBE01-5665493-2013/II

SA.40866, SA.44407

Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.20206.6.2014 13.1.2015 6.1.2016Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09) in Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

 

Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov, Raziskave in razvoj

BE02-5665493-2014/III

SA.40763, SA.42369,

SA.44719

Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.2020

8.1.2015

čistopis 22.9.2017

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09) in Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

 

Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov

BE01-5665493-2014/III

SA.40865,

SA.42518,

SA.44408,

SA.49348

Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.2020

7.1.2015 čistopis 21.9.2017

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09) in Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

 

Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP - regionalna pomoč

BE01-5665493-2016/I

SA.44722

SA.49412

Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.2020

22.2.2016

4.10.2017

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15-ZBan-2) in osnutek Posebnih pogojev financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP z dne 1. 2. 2016

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Državna pomoč za MSP v programih ETSBE01-2482550-2016SA.47222Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.202014.11.2016Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu de minimis in državnih pomoči
 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko


Regionalna državna pomoč v programih ETS

BE02-2482550-2016

SA.47223

Skupinska izjema

Regionalne pomoči

31.12.2020

23.11.2016

Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu de minimis in državnih pomoči verzija 1.0 z dne 07.09.2016