Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELJAVNE DRŽAVNE POMOČI

na dan 15.7.2019

 

Priglasitelj

 

Naziv

Matična št. priglasitve MSSIMatična št. priglasitve MSECOblikaKategorijaDatum koncaDatum mnenjaPravna podlaga

 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 

Nakup okolju prijaznih prevoznih sredstevBE01-5854067-2015/ISA.41883Skupinska izjemaVarstvo okolja31.12.2020  7.4.2015, 5.6.2019predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja Eko sklada (z dne 3.4.2015)

 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujiniBE01-3367622-2018SA.52664Skupinska izjemaKultura31.12.20204.12.2018Zakon o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 ZUJF in 63/13 v nadaljevanju: ZJAKRS), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 EZ-A in 33/11 ZEKom-C), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08 in 68/13 v nadaljevanju: Sklep), Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15), Pravilnik o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) in Pravilnik JAK o izvedbi ukrepov za razvoj področja knjige, ki so sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (dostopen na: http://www.jakrs.si/o-agenciji/pravne-podlage/)

 

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS

Raziskovalni projekti temeljnega raziskovanja - skupinskaBE01-1937286-2015SA.44721Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.2020  4.2.2016Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06 uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.), Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103(11, 56/12 in 15/14) in Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-1 z dne 4.2.2016.

 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA

Regionalna garancijska shema sklada za območje Republike SlovenijeBE01-5940117-2015/IISA.41770, SA.47358, SA.51736

Skupinska izjema

Regionalne pomoči31.12.20202.4.2015, 10.1.2017, 2.7.2018Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)Predlog Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015) Predlog Pravilnika o dodeljevanju spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015 in spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015) ter Predlog Pravilnika o delovanju regijskih garancijskih shem (z dne 2. 4. 2015)

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI                   

Pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidovBE01-5022860-2015/ISA.43396Skupinska izjemaZaposlovanje31.12.2020  

velj. 1.1.2015, čistopis 

29.12.2015 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/2004, 72/2005, 114/2006, 87/2011, 96/2012 –ZPIZ, 98/2014; ZZRZI), Uredba o določiti kvote za zaposlovanje invalidov ((Uradni list RS, št. 32/2007, 21/2008, 21/2014), Pravilnik o invalidskih podjetjih (Uradni list RS, št. 117/2005), Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 117/2005, 57/2012), Pravilnik o merilih  in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide (Uradni list RS, št. 117/2005, 40/2008), Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/2005, 43/2005 in 53/2012) in Navodila o državnih pomočeh zaradi zaposlovanja invalidov (z dne 16.9.2015) in njegove spremembe z dne 10.12.2015

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI   

Pomoči za usposabljanje BE01-5022860-2016/IISA.46441Skupinska izjema       Usposabljanje31.12.2020  

25.8.2016, čistopis

6.5.2019

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja(zadnja verzija 8.8.2016, v nadaljevanju: Katalog APZ) in Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 ZPDZC-1, 47/15 ZZSDT in 55/17).

 

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Prestrukturiranje A banke0003-5028256-2014SA.38228 (2014/N)Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.201813.8.2014program prestrukturiranja

 

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Pomoč za prestrukturiranje za Banko Celje / A banka0002-5028256-2014SA.38522 (2014/N)Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.201916.12.2014program prestrukturiranja

 

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Program prestrukturiranja Cimos d.d.0007-5028256-2013SA.37792Državna pomočPrestrukturiranje31.12.20198.6.2015program prestrukturiranja

 

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Davek na tonažo0001-5028256-2007

N 325/2007, N 188/2010,  SA.48949

 

Državna pomočTransport (morski promet)31.12.2028

13.1.2009

20.12.2010,

10.12.2018

Zakon o davku na tonažo

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Splošni program za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvuBE02-2399245-2018SA.52827Skupinska izjemaNaravne nesreče31.12.20204.12.2018Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Shema pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč0001-2399245-2012SA.34680 (2012/N)Državna pomočNaravne nesreče4.9.20184.9.2012

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Ur.l. RS, št. 51/06-UPB1,

97/10), http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO364.html; Zakon o odpravi posledic naravnih (ZOPNN, Ur.l. RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO3734.html; Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, št. 67-03, 79-04, 33-05, 81-06 in 68-08),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_URED2969.html; Pravilnik o postopkih za ocenjevanje škode in odpravo posledic škode ob naravnih in drugih

nesrečah v slovenskem gospodarstvu; Smernice za preučitev državne pomoči

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Regionalna shema državnih pomoči MSPBE03-2399245-2014SA.40766Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.202024.12.2014- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)- Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11 in 57/12)- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) - Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Regionalna shema državnih pomočiBE02-2399245-2014/IISA.40765, SA.50524Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.2020

24.12.2014

28.7.2017

24.1.2018

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)- Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11 in 57/12)- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) - Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)- Predlog Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (z dne 4. 11. 2014)

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Regionalna karta državnih pomoči za obdobje 2014-20200004-2399245-2013SA.38060Državna pomočRegionalne pomoči31.12.202011.3.2014Ni definirano

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Program prestrukturiranja Polzela d.d.0002-2399245-2014SA.40419Državna pomočPrestrukturiranje31.12.201712.05.2016program prestrukturiranja

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Program prestrukturiranja MLM d.d.0003-2399245-2014SA.38528Državna pomočPrestrukturiranje31.12.201716.07.2015program prestrukturiranja

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Program izvajanja finančnih spodbud MGRT - MSPBE03-2399245-2015/ISA.43397 SA.45956Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.202015.5.2015 7.7.2016Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12),Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11 in 57/12), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) in Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020 (z dne 22. 4. 2015).

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Program izvajanja finančnih spodbud MGRT - usposabljanjeBE02-2399245-2015/ISA.42372 SA.45573Skupinska izjemaUsposabljanje31.12.202019.5.2015 12.5.2016Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11 in 57/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT (Uradni list RS št. 2/04 in 57/12), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij - ZSTNIIP (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11, 57/12), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) in Program izvajanja finančnih spodbud MGRT (št. 3030-14/2015 z dne 22.4.2015).

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Program izvajanja finančnih spodbud MGRT - RRIBE01-2399245-2015/IISA.42371 SA.45450Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.202020.5.2015, 6.5.2016, 4.11.2016Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT (Uradni list RS št. 2/04 in 57/12), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij - ZSTNIIP (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11, 57/12), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11 in 57/12), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) in Program izvajanja finančnih spodbud MGRT.

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO (MDDSZ)

 

Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanjeBE04-2399245-2014SA.40762Skupinska izjemaZaposlovanje31.12.202029.12.2014Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 in Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Pomoč za povrnitev škode nastale zaradi žleda januarja in februarja 20140004-2399245-2014SA.39622 (2014/N)Državna pomočNaravne nesreče 21.3.201714.10.2014Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečamiZakon o odpravi posledic naravnih nesrečZakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014Uredba o metodologiji za ocenjevanje škodePravilnik o postopkih za ocenjevanje škode in odpravo posledic škode ob naravnih in drugih nesrečah v slovenskem gospodarstvu

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

 

Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomočBE01-2399245-2014/ISA.40044, SA.44246Skupinska izjemaRegionalne pomoči

31.12.2020

2.9.2014

16.12.2015

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Ur.l. RS št. 107/2006-UPB1, 11/2011) in Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Ur.l. RS, št. 62/2014)

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Dostop do finančnih sredstev za MSPBE01-2399245-2016SA.45497Skupinska izjemaTvegani kapital31.12.20208.4.2016Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 2015-2020

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

 

Reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah - SME0001-2399245-2016SA.44880Državna pomočMala in srednje velika podjetja31.12.202015.12.2016predlog Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Spodbude za začetne investicije - regionalna pomočBE01-2399245-2018/ISA.51977Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.202010.8.2018 11.7.2019

Zakon o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18), Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18), sprejeti sklep sveta samoupravne lokalne skupnosti o prodaji nepremičnine pod ceno, ki je nižja od tržne.

 

 

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem železniškem prometu0001-5028388-2003/INi definiranoDržavna pomočTransport (kopenski)31.12.2020

24.2.2003

čist. 8.1.2016

Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu (Ur.l. RS, št. 12/2001)-Zakon o železniškem prometu(Ur.l. RS, št. 92/99, 110/02)

 

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Podpora električni energiji, proizvedeni iz OVE in v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije0001-5715334-2005C 7/2005, N354/2009Državna pomočVarstvo okolja31.12.202024.4.2007Energetski zakon, Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije

 

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

 

Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije

BE01-2399270-2016SA.46207Skupinska izjemaVarstvo okolja31.12.202014.7.2016Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

 

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

 

A podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji ter B podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo


0001-2399270-2015
SA.41998 2015/NDržavna pomočEnergetika31.12.2019

01.07.2015

Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14), Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

 

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Pomoč za tekoče poslovanje letališčem državnega pomenaBE01-2399270-2017SA.49934Skupinska izjemaTransport (zračni promet)31.12.20204.12.2017

predlog Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena (z dne 28.11.2017)

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanost za obdobje 2016 -2020BE01-2399300-2016SA.44404Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.202012.1.2016Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 20112020 (Ur.l RS, št. 43/2011), Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011  2020 (št. 63000-1/2011/4 z dne 28.4.2011), osnutek Programa za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016  2020 z dne 7. 1. 2016.

 

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji

BE01-2482762-2017/I

 

SA.49322 

Skupinska izjemaRazvoj širokopasovnega omrežja31.12.20204.10.2017 8.5.2018Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 54/14-odl.US, 81/15 in 40/17).

 

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Pospeševanje razvoja založniške dejavnosti v Sloveniji0001-5228000-2004SI 7/04, N1/06, SA.20318, SA.35595 (2012/N), SA.49984Državna pomočKultura31.12.2020

19.7.2006 24.1.2013

30.1.2018

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 75/94, 22/00 in 96/02); Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l.RS, št. 6/03 in 97/03)

 

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev      

0002-5228000-2002SI 11 2002, N 536A/04, N 325/2010, SA.45797Državna pomočAvdiovizualni sektor31.12.2020

16.11.2010

čistopis 18.10.2016

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06  uradno prečiščeno besedilo, 36/08  ZPOmK-1, 77/10  ZSFCJA, 90/10  odl. US, 87/11  ZAvMS, 47/12, 47/15  ZZSDT, 22/16 in 39/16), Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev (Uradni list RS, št. 78/06, 4/11 in 8/12)

 

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Sofinanciranje filmske produkcijeBE01-2399342-2016SA.44631Skupinska izjemaAvdiovizualni sektor31.12.2020

18.1.2016 čistopis 10.8.2017

 

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/10), Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 92/10 in 20/11), predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (z dne 15. 01. 2016)

 

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Sofinanciranje projektov za AV medijeBE02-2399342-2016SA.45655Skupinska izjemaAvdiovizualni sektor31.12.20206.6.2016Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/10), Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Slovenski filmski center, javno agencijo

 

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Spodbujanje vlaganj v AV produkcijoBE01-2399342-2017SA.47748Skupinska izjemaAvdiovizualni sektor31.12.202022.2.2017Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 ZUJF, 19/14 odl. US in 63/16), Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11, 6/16 in 3/17), Pravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo (Uradni list RS, št. 7/17).

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksidaBE01-2482789-2015SA.45107Skupinska izjemaVarstvo okolja31.12.20201.4.2016Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur.l. RS, št. 22/2016)

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti malih in srednje velikih podjetij

 

BE03-5665493-2014/I

SA.40764,

SA.44720

Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.2020

5.1.2015

6.1.2016

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Ur.l. RS, št. 56/08 in 20/09) in Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti malih in srednje velikih podjetij

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Posebni pogoji investicijskega financiranja malih in srednje velikih podjetij - Pomoč za MSPBE01-5665493-2013/II

SA.40866, SA.44407

Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.20206.6.2014 13.1.2015 6.1.2016Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09) in Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

 

Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov, Raziskave in razvoj

BE02-5665493-2014/III

SA.40763, SA.42369,

SA.44719

Skupinska izjemaRaziskave in razvoj ter inovacije31.12.2020

8.1.2015

čistopis 22.9.2017

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09) in Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

 

Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov

BE01-5665493-2014/III

SA.40865,

SA.42518,

SA.44408,

SA.49348

Skupinska izjemaRegionalne pomoči31.12.2020

7.1.2015 čistopis 4.1.2018

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09) in Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

 

Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP

 

BE01-5665493-2016/I

SA.44722

SA.49412

Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2020

22.2.2016

čistopis 4.1.2018

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15-ZBan-2) in osnutek Posebnih pogojev financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP z dne 1. 2. 2016

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

 

Naložbe lastniškega in navideznega lastniškega kapitala za MSP

BE01-5665493-2019

SA.54342

Skupinska izjemaTvegani kapital31.12.202031.12.202010.4.2019Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev državne pomoči v obliki naložb lastniškega in navideznega lastniškega kapitala iz virov Evropskih strukturnih in investicijskih skladov in drugih virov skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Državna pomoč za MSP v programih ETSBE01-2482550-2016SA.47222Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.202014.11.2016Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu de minimis in državnih pomoči
 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko


Regionalna državna pomoč v programih ETS

BE02-2482550-2016

SA.47223

Skupinska izjema

Regionalne pomoči

31.12.2020

23.11.2016

Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu de minimis in državnih pomoči verzija 1.0 z dne 07.09.2016