Skoči na vsebino

VELJAVNE DE MINIMIS POMOČI - DRŽAVNI NIVO

na dan 12.3.2018

Priglasitelj

Številka priglasitve

Naziv

Datum mnenja

Datum konca

Pravna podlaga

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

M001-5854067-2014

Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov

17.7.2014

31.12.2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči po pravilu de minimis,Splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja,Zakon o varstvu okolja in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS

M001-1937286-2014_I

Znanstvene monografije, domače znanstvene periodične publikacije, domače pojubnoznanstvene periodične publikacije in promocija slov. znanosti v tujini

22.10.2014 čistopis 4.4.2016

31.12.2020

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06 uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.) in Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2014-1 z dne 26.9.2014.

M002-1937286-2014_I

Sofinanciranje stroškov prijave na objavljene razpise projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU Obzorja 2020

21.10.2014 čistopis 4.4.2016

31.12.2020

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.), Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-9 z dne 28.5.2014 in Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2014-1 z dne 26.9.2014

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA

M001-5940117-2014

Garancijska shema sklada za območje Republike Slovenije - de minimis

2.4.2015

31.12.2020

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 20/2011, 57/2012), Splošni pogoji poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015), Pravilnik o dodeljevanju spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015, s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015), Pravilnik o delovanju regijskih garancijskih shem (z dne 2. 4. 2015) in Pravilnik o izterjavi dospelih neplačanih terjatev (z dne 3.2.2014)

M001-5940117-2015

Sredstva sklada za spodbujanje investicij

3.6.2015

31.12.2020

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS št. 20/2011, 57/2012), Splošni pogoji poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015) in Pravilnik o dodeljevanju spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada Pravilnik SRRS

JS RS ZA PODJETNIŠTVO

M001-5523362-2014

Semenski kapital za zagon inovativnih podjetij

23.5.2014

31.12.2020

Osnutku javnega razpisa semenski kapital za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR konvertibilno posojilo

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

M001-5022860-2014_XVI

Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja

7.3.2014 čist. 9.3.2018

31.12.2020

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013 ZUTD)

M001-5022860-2015

Pomoči za samozaposlene invalide - de minimis

1.1.2015 (mnenje 16.9.2015)

31.12.2020

74. in 75. členu Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uredba o določiti kvote za zaposlovanje invalidov in Navodila o državnih pomočeh zaradi zaposlovanja invalidov z dne 16.9.2015 ter njegovimi spremembami z dne 10.12.2015

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

M001-2399245-2014

Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 20132018

30.10.2014

31.12.2018

Sklep Vlade republike Slovenije št. 00726-19/2013, o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13 - v nadaljnjem besedilu sklep Vlade RS št. 00726-19/2013 z dne 25.7.2013), Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 20132018 (v nadaljnjem besedilu: Program) in predlog Pogodb o izvajanju in financiranju instrumenta 5.2.1 Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 20132018 (sklenjeno med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Regionalno razvojno agencijo Podravje ter Regionalnim centrom za razvoj Zasavje) (z dne 5. 9. 2014)

M001-2399245-2015_I

Program izvajanja finančnih spodbud MGRT - de minimis

14.5.2015 čist. 9.5.2016

31.12.2020

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15), Zakon o triglavskem narodnem parku,Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah - ZFPPIPP-G, Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje itd.

M003-2399245-2013

Podjetno v svet podjetništva - Program spodbujanja konkurenčnosti Maribor s širšo okolico 2013 - 2018

25.4.2014

31.12.2018

Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 20132018, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)in predlog Pogodbe o izvajanju in financiranju drugega sklopa v okviru tretjega instrumenta Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 20132018 2018 (sklenjene med MGRT in MRA ter RRA za Koroško regijo) (z dne 18.4.2014)

M004-2399245-2013

Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora - Podjetno v svet podjetništva

25.4.2014

31.12.2018

Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 20132018, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in predlog Pogodbe o izvajanju in financiranju drugega sklopa v okviru tretjega instrumenta Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 20132018 2018 (sklenjene med MGRT in MRA ter RRA za Koroško regijo) (z dne 18.4.2014)

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

M001-2399270-2016

Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije

22.7.2016

31.12.2020

Ni definirano

M001-2399270-2017

Pomoč de minimis Aerodromu Maribor, d.o.o.

10.3.2017

31.12.2017

Predlog Pogodbe št. 2 o dodelitvi de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis in Uredboo pogojih in merilih za dodelitev pomoci letališcem državnega pomena (Uradni list RS, št. 52/16) (z dne 6.3.2017),

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

M001-2399300-2016

Izvajanje razvojnih nalog v visokem šolstvu

31.3.2016

31.12.2020

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 uradno prečiščeno besedilo, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011 2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13) in Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 19/16). Sestavni del sheme je izjava Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24.3.2016, ki je priloga mnenja.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

M001-2482762-2017

Pomoč Združenju Spominčica v okviru programa EK: Podpora iz okolja pri samostojnem življenju AAL

11.12.2017

31.12.2020

Sklep Vlade Republike Slovenije o nadaljnjem sodelovanju v programu Evropske komisije Podpora iz okolja pri samostojnem življenju - The Active and Assisted Living Joint Programme (AAL JP2) in nameravanim podpisom Sporazuma o sodelovanju z Mednarodnim združenjem Ambient Assisted Living (AAL), št. 51002-68/2015/7 z dne 3. 9. 2015, Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617 v nadaljevanju: ZJF), razpis skupnega programa AAL v letu 2016 (Living well with dimentia, Providing integrated solutions based on ICT to support the wellbeing of people living with dimentia and their communities) z dne 7. 4. 2016,osnutek pogodbe št. C3130-17-960001.

M002-2482762-2017

Pomoč Zavodu Izriis -Podpora iz okolja pri samostojnem življenju - AAL

11.12.2017

28.02.2019

Sklep Vlade Republike Slovenije o nadaljnjem sodelovanju v programu Evropske komisije Podpora iz okolja pri samostojnem življenju - The Active and Assisted Living Joint Programme (AAL JP2) in nameravanim podpisom Sporazuma o sodelovanju z Mednarodnim združenjem Ambient Assisted Living (AAL), št. 51002-68/2015/7 z dne 3. 9. 2015, Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617 v nadaljevanju: ZJF), razpis skupnega programa AAL v letu 2016 (Living well with dimentia, Providing integrated solutions based on ICT to support the wellbeing of people living with dimentia and their communities) z dne 7. 4. 2016,osnutek pogodbe št. C3130-17-960001.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M001-2399253-2017_I

Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji - ukrep Sodelovanje PRP 2014-2020

5.5.2017 čist. 13.12.2017

31.12.2020

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

M001-5022851-2014

Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih

17.10.2014

31.12.2020

Uredba o ureditvi trga z vinom (neuradno prečiščeno besedilo št.3)

M001-5022851-2015

Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju

24.6.2015

31.12.2020

Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Ur.l. RS, št. 35/15.)

M001-5022851-2016

Pomoč de minimis za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v obdobju 2014-2020

14.4.2016

31.12.2020

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020

M002-2399253-2014_I

Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove

9.7.2014 čist. 15.2.2016

31.12.2017

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-Odl.US, 56/99-ZON, 110/02-ZGO-1, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr,17/14 in 24/15). Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14 in 60/15).

M002-2399253-2016

Pomoč de minimis za naložbe namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju OVE - PRP 2014-2020

27.10.2016

31.12.2020

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrep naložbe v gozdarsko tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

MINISTRSTVO ZA KULTURO

M001-2399342-2015_II

Sofinanciranje distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programa

26.10.2015 čist. 22.12.2017

31.12.2018

Sklep o začetku postopka rednega letnega ciljnega javnega razpisa za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter art kino programov v letu 2016

M001-2399342-2016

Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi

22.6.2016

31.12.2020

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 uradno prečiščeno besedilo 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Uredba o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, 45/10, 43/11, 64/12, 28/14 in 35/16) in Nacionalni program za kulturo 2014 - 2017

M002-2399342-2016

Spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

5.8.2016

31.12.2020

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, st. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS st. 2/04,57/12 in 17/15), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, st. 20/11 in 57/12), Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Uradni list RS, st. 39/10, 9/16 in 50/16), Nacionalni program za kulturo 2014-2017, Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 (www.mgrt.gov.si). Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, st. 29/15 in 36/16),Operativni programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 www.eu-skladi.si) Uredba (EU) st. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo, 0 splosnih določbah o Evropskem skladu zaregionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) st. 1083/2006. (z dne 11. julija 2006) (UL L st. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), z vsemi spremembarhi, Uredbo (EU) st. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja naložbe za rast in delovna mesta ter o razveljavitvi Uredbe (ES) st. 1080/2006 z dne 5. julija 2006 (UL L st. 347 z dne 20.12.2013, str. 289) z vsemi spremembami, Uredbo Komisije (ES) st. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unijepri pomoci de mihimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 1), Odlok o izvedbenem nacrtuOperativnega prograrna za izvajanje evropske kohezijske politike za prograrhsko obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, st. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16 in 35/16), Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (www.eu-skladi.si), predlog Javnega razpisa za sofinanicranje projektov povečanja prepoznavnosti blagovnih znamk na področju kulturnega in kreativnega sektorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ter predlog pravilnika o postopku in načinu sofinanciranja projektov kulturnega in kreativnega sektorja v okviru operacije Center za kreativnost.

M002-5228000-2014

Sofinanciranje kulturnih programov na področju filmskih festivalov

5.12.2014

31.12.2017

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki jih bo v letih 2014 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (javni razpis, oznaka JPR-VP-FF).

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

M001-2482789-2016

Popotresna obnova posledic potersa v posočju

18.8.2016

31.12.2018

Zakon o odpravi posledic nesreč In Program popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12 julija 2004 in dopolnitev programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12 julija 2004

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

M001-5665493-2013_II

Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij

24.9.2013 čist. 4.1.2016

31.12.2020

Pravna podlaga sheme je Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Ur.l. RS, št. 56/2008 in nadaljnje spremembe) in Posebni pogojev financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij

M001-5665493-2016_II

Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP

22.2.2016 čist. 4.1.2018

31.12.2020

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15-ZBan-2), Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP

Slovenski filmski center, javna agencija RS

M001-5860725-2016

Pomoč de minimis za spodbujanje slovenske filmske in avdiovizualne dejavnosti

22.2.2016

31.12.2020

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/10), Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 92/10, 20/11 in 6/16), Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopka sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 60/11 in 62/12) in Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Ur. l. RS št. 60/11)

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

M001-2482550-2016

POMOČ DE MINIMIS ZA ETS

29.9.2016

31.12.2020

Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu de minimis in državnih pomoči, ki jih je pripravila SVRK ter kot celoto odobrila ministrica brez resorja, pristojna za razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje. Smernice se objavijo na spletnih straneh www.svrk.gov.si in www.euskladi.si ter na posameznih spletnih straneh programov sodelovanja.