Skoči na vsebino

VELJAVNE DE MINIMIS POMOČI - DRŽAVNI NIVO

na dan 20.8.2018

 
Priglasitelj
 
Številka priglasitveNazivDatum mnenjaDatum koncaPravna podlaga
Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladM001-5854067-2014Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov17.7.201431.12.2020Pravilnik o dodeljevanju pomoči po pravilu de minimis,Splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja,Zakon o varstvu okolja in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.
JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RSM001-1937286-2014_IZnanstvene monografije, domače znanstvene periodične publikacije, domače pojubnoznanstvene periodične publikacije in promocija slov. znanosti v tujini22.10.2014 čistopis 4.4.201631.12.2020Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06 uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.) in Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2014-1 z dne 26.9.2014.
M002-1937286-2014_ISofinanciranje stroškov prijave na objavljene razpise projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU Obzorja 202021.10.2014 čistopis 4.4.201631.12.2020Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.), Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-9 z dne 28.5.2014 in Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2014-1 z dne 26.9.2014
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJAM001-5940117-2014Garancijska shema sklada za območje Republike Slovenije - de minimis2.4.201531.12.2020Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 20/2011, 57/2012), Splošni pogoji poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015), Pravilnik o dodeljevanju spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015, s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015), Pravilnik o delovanju regijskih garancijskih shem (z dne 2. 4. 2015) in Pravilnik o izterjavi dospelih neplačanih terjatev (z dne 3.2.2014)
M001-5940117-2015Sredstva sklada za spodbujanje investicij3.6.201531.12.2020Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS št. 20/2011, 57/2012), Splošni pogoji poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada (z dne 19. 3. 2015) in Pravilnik o dodeljevanju spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada Pravilnik SRRS
JS RS ZA PODJETNIŠTVOM001-5523362-2014Semenski kapital za zagon inovativnih podjetij23.5.201431.12.2020Osnutku javnega razpisa semenski kapital za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR konvertibilno posojilo
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTIM001-5022860-2014_XVIISpodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja7.3.2014 čistopis 20.8.201831.12.2020Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013 ZUTD)
M001-5022860-2015Pomoči za samozaposlene invalide - de minimis1.1.2015 (mnenje 16.9.2015)31.12.202074. in 75. členu Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uredba o določiti kvote za zaposlovanje invalidov in Navodila o državnih pomočeh zaradi zaposlovanja invalidov z dne 16.9.2015 ter njegovimi spremembami z dne 10.12.2015
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOM001-2399245-2014_IPodjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013201830.10.2014 čistopis 7.3.201731.12.2020Sklep Vlade republike Slovenije št. 00726-19/2013, o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13 - v nadaljnjem besedilu sklep Vlade RS št. 00726-19/2013 z dne 25.7.2013), Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 20132018 (v nadaljnjem besedilu: Program) in predlog Pogodb o izvajanju in financiranju instrumenta 5.2.1 Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 20132018 (sklenjeno med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Regionalno razvojno agencijo Podravje ter Regionalnim centrom za razvoj Zasavje) (z dne 5. 9. 2014)
M001-2399245-2015_IProgram izvajanja finančnih spodbud MGRT - de minimis14.5.2015 čistopis 9.5.201631.12.2020Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15), Zakon o triglavskem narodnem parku,Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah - ZFPPIPP-G, Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje itd.
M003-2399245-2013Podjetno v svet podjetništva - Program spodbujanja konkurenčnosti Maribor s širšo okolico 2013 - 201825.4.201431.12.2018Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 20132018, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)in predlog Pogodbe o izvajanju in financiranju drugega sklopa v okviru tretjega instrumenta Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 20132018 2018 (sklenjene med MGRT in MRA ter RRA za Koroško regijo) (z dne 18.4.2014)
M004-2399245-2013Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora - Podjetno v svet podjetništva25.4.201431.12.2018Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 20132018, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in predlog Pogodbe o izvajanju in financiranju drugega sklopa v okviru tretjega instrumenta Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 20132018 2018 (sklenjene med MGRT in MRA ter RRA za Koroško regijo) (z dne 18.4.2014)
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROM001-2399270-2016Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije22.7.201631.12.2020Ni definirano
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTM001-2399300-2016Izvajanje razvojnih nalog v visokem šolstvu31.3.201631.12.2020Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 uradno prečiščeno besedilo, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011 2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13) in Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 19/16). Sestavni del sheme je izjava Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24.3.2016, ki je priloga mnenja.
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOM001-2482762-2017Pomoč Združenju Spominčica v okviru programa EK: Podpora iz okolja pri samostojnem življenju AAL11.12.201731.12.2020Sklep Vlade Republike Slovenije o nadaljnjem sodelovanju v programu Evropske komisije Podpora iz okolja pri samostojnem življenju - The Active and Assisted Living Joint Programme (AAL JP2) in nameravanim podpisom Sporazuma o sodelovanju z Mednarodnim združenjem Ambient Assisted Living (AAL), št. 51002-68/2015/7 z dne 3. 9. 2015, Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617 v nadaljevanju: ZJF), razpis skupnega programa AAL v letu 2016 (Living well with dimentia, Providing integrated solutions based on ICT to support the wellbeing of people living with dimentia and their communities) z dne 7. 4. 2016,osnutek pogodbe št. C3130-17-960001.
M001-2482762-2018Podpora iz okolja pri samostojnem življenju - AAL4.6.201831.12.2020Sklep Vlade Republike Slovenije o nadaljnjem sodelovanju v programu Evropske komisije Podpora iz okolja pri samostojnem življenju - The Active and Assisted Living Joint Programme (AAL JP2), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18)
M002-2482762-2017Pomoč Zavodu Izriis -Podpora iz okolja pri samostojnem življenju - AAL11.12.201731.12.2020Sklep Vlade Republike Slovenije o nadaljnjem sodelovanju v programu Evropske komisije Podpora iz okolja pri samostojnem življenju - The Active and Assisted Living Joint Programme (AAL JP2) in nameravanim podpisom Sporazuma o sodelovanju z Mednarodnim združenjem Ambient Assisted Living (AAL), št. 51002-68/2015/7 z dne 3. 9. 2015, Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617 v nadaljevanju: ZJF), razpis skupnega programa AAL v letu 2016 (Living well with dimentia, Providing integrated solutions based on ICT to support the wellbeing of people living with dimentia and their communities) z dne 7. 4. 2016,osnutek pogodbe št. C3130-17-960001.
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOM001-2399253-2017_ISodelovanje iz Programa razvoja podeželja5.5.2017 čistopis 13.12.201731.12.2020Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
M001-2399253-2018Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove6.2.201831.12.2019Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
M001-5022851-2014Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih17.10.201431.12.2020Uredba o ureditvi trga z vinom (neuradno prečiščeno besedilo št.3)
M001-5022851-2015Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju24.6.201531.12.2020Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Ur.l. RS, št. 35/15.)
M001-5022851-2016Pomoč de minimis za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v obdobju 2014-202014.4.201631.12.2020Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020
M002-2399253-2016Pomoč de minimis za naložbe namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju OVE - PRP 2014-202027.10.201631.12.2020Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrep naložbe v gozdarsko tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020
M002-2399253-2018Pomoč de minimis za podukrep Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju PRP 2014-202024.4.201831.12.2020Uredba o izvajanju podukrepa ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020
MINISTRSTVO ZA KULTUROM001-2399342-2015_IISofinanciranje distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programa26.10.2015 čistopis 22.12.201731.12.2018Sklep o začetku postopka rednega letnega ciljnega javnega razpisa za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter art kino programov v letu 2016
M001-2399342-2016Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi22.6.201631.12.2020Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 uradno prečiščeno besedilo 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Uredba o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, 45/10, 43/11, 64/12, 28/14 in 35/16) in Nacionalni program za kulturo 2014 - 2017
M002-2399342-2016Spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij Muzeja za arhitekturo in oblikovanje5.8.201631.12.2020Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, st. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS st. 2/04,57/12 in 17/15), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, st. 20/11 in 57/12), Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Uradni list RS, st. 39/10, 9/16 in 50/16), Nacionalni program za kulturo 2014-2017, Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 (www.mgrt.gov.si). Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, st. 29/15 in 36/16),Operativni programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 www.eu-skladi.si) Uredba (EU) st. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo, 0 splosnih določbah o Evropskem skladu zaregionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) st. 1083/2006. (z dne 11. julija 2006) (UL L st. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), z vsemi spremembarhi, Uredbo (EU) st. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja naložbe za rast in delovna mesta ter o razveljavitvi Uredbe (ES) st. 1080/2006 z dne 5. julija 2006 (UL L st. 347 z dne 20.12.2013, str. 289) z vsemi spremembami, Uredbo Komisije (ES) st. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unijepri pomoci de mihimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 1), Odlok o izvedbenem nacrtuOperativnega prograrna za izvajanje evropske kohezijske politike za prograrhsko obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, st. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16 in 35/16), Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (www.eu-skladi.si), predlog Javnega razpisa za sofinanicranje projektov povečanja prepoznavnosti blagovnih znamk na področju kulturnega in kreativnega sektorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ter predlog pravilnika o postopku in načinu sofinanciranja projektov kulturnega in kreativnega sektorja v okviru operacije Center za kreativnost.
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTORM001-2482789-2016Popotresna obnova posledic potersa v posočju18.8.201631.12.2018Zakon o odpravi posledic nesreč In Program popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12 julija 2004 in dopolnitev programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12 julija 2004
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaM001-5665493-2013_IIPosebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij24.9.2013 čistopis 4.1.201631.12.2020Pravna podlaga sheme je Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Ur.l. RS, št. 56/2008 in nadaljnje spremembe) in predlog Posebnih pogojev financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij (z dne 24.9.2013).
M001-5665493-2016_IIPosebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP22.2.2016 čistopis 4.1.201831.12.2020- Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15-ZBan-2) ter - osnutek Posebnih pogojev financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP z dne 1. 2. 2016
M001-5665493-2018Posebni pogoji neposrednega financiranja podjetij27.3.201831.12.2020Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15-ZBan-2) ter Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24. 12. 2013, str. 1)
M002-5665493-2018Protokol o oblikovanju pogojev pridobitve kredita iz virov SID banke na podlagi Uredbe Komisije EU št. 1407/20131.6.201831.12.2020Prvi odstavek 11. člena ZSIRB
M003-5665493-2018Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev ugodnih kreditov iz virov Evropskih strukturnih in investicijskih skladov skladno z Uredbo Komisije EU št. 1407/20135.7.201831.12.2020Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15-ZBan-2) in Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev ugodnih kreditov iz virov Evropskih strukturnih in investicijskih skladov skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 4. 7. 2018.
Slovenski filmski center, javna agencija RSM001-5860725-2016Pomoč de minimis za spodbujanje slovenske filmske in avdiovizualne dejavnosti22.2.201631.12.2020Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/10), Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 92/10, 20/11 in 6/16), Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopka sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 60/11 in 62/12) in Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Ur. l. RS št. 60/11)
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politikoM001-2482550-2016POMOČ DE MINIMIS ZA ETS29.9.201631.12.2020Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu de minimis in državnih pomoči, ki jih je pripravila SVRK ter kot celoto odobrila ministrica brez resorja, pristojna za razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje. Smernice se objavijo na spletnih straneh www.svrk.gov.si in www.euskladi.si ter na posameznih spletnih straneh programov sodelovanja.