Skoči na vsebino

DRŽAVNE POMOČI (ARHIV DO 2014)

na dan 31.12.2014

PriglasiteljNazivMatična številka priglasitve MSSIMatična številka priglasitve MSECDatum priglasitve EKOblikaKategorijaDatum koncaPravna podlaga
Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladSpodbude EKO sklada j. s.BE01-5854067-2011SA.335929.9.2011Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2014Pravna podlaga sheme je predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči in pomoči po pravilu de minimis (v nadaljevanju: predlog Pravilnika), Splošni pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (z dne 22.04.2010) in Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 UPB, 70/08 in 108/09).
JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RSProjekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in Sofinanciranje mednarodnih raziskav in projektov EUREKABE01-1937286-2009X 653/200929.7.2009Skupinska izjemaRaziskave in razvoj31.12.2014Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti www.arrs.gov.si/sl/akti/pravdrzavnepomocird.asp
JS RS ZA PODJETNIŠTVOSemenski kapital lastniški vstop za rast inovativnih podjetijBE01-5523362-2014Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2014javni razpis Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij in Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013-2014 (sklep Vlade RS, št. 47602-3/2013/3 z dne 28.02.2013 in dopolnitve sklep Vlade RS, št. 47602-6/2014/6 z dne 25.03.2014)
JS RS ZA PODJETNIŠTVOUkrep tveganega kapitalaPM01-5523362-2007N 253/20075.5.2007Državna pomočTvegani kapital31.12.2014Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK), Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)3, Zakon o dohodnini (Zdoh-2)4 in Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTIRazvojne podpore Pomurski regiji, zaposlovanjeBE01-5022860-2010X 126/20108.3.2010Skupinska izjemaZaposlovanje31.12.2014Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 2015 Ur. l. RS, št. 87/09, in Uredba za določitev podrobnejših kriterijev in pogojev za dodeljevanje državnih pomoči ter načina uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 Uradni list RS, št. 3/2010.
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTIProgrami zaposlovanjaBE01-5022860-2012SA.34479(2012/X), SA.34964(2012/X)6.3.2012Skupinska izjemaZaposlovanje31.12.2014Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljaven od 3. 2. 2012 www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/zaposlovanje/apz_katalog_030212.doc
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTIProgrami usposabljanjaBE01-5022860-2011SA.32790 2011/X29.3.2011Skupinska izjemaUsposabljanje31.12.2014Pravna podlaga sheme je predlog Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (ukrep 2.4.1.) z dne 18.2.2011.
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTIPomoč za zaposlovanje invalidovBE03-5022860-2010SA.34516(2012/X)15.3.2012Skupinska izjemaZaposlovanje31.12.2014predlog Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (z dne 09.03.2011), ter naslednji podzakonski akti: predlog Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (z dne 18.02.2011), predlog Pravilnika o zaposlitvenih centrih (z dne 09.03.2011), predlog Pravilnika o merilih in postopku za določitev višine subvencije za plače za invalide ter osnutek Navodila o načinu zbiranja in vodenja evidenc prejetih državnih pomoči zaradi zaposlenih invalidov ter o načinu poročanja delodajalcev o prejetih državnih pomočeh zaradi zaposlenih invalidov (z dne 18.02.2011).
MINISTRSTVO ZA FINANCEIzdaja hiridnega inštrumenta NLB0001-5028256-2012SA.33229 SA.34937 (2012/C)16.5.2012Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.2016Strateški načrt NLB
MINISTRSTVO ZA FINANCEIzdaja hibirnega inštrumenta za NKBM0002-5028256-2012SA.357095.12.2012 odločba 20.12.2012Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu31.12.2017Osnutek pogodbe o izdaji hibridnega inštrumenta, Program prestrukturiranja
MINISTRSTVO ZA FINANCEEkonomske cone, zaposlovanjeBE01-5028256-2009X144/201022.3.2010Skupinska izjemaZaposlovanje31.12.2014predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conahhttp://www.mf.gov.si/slov/davcar/pravilniki/041209.pdf
MINISTRSTVO ZA FINANCEDokapitalizacija NLB0001-5028256-2011SA.32261, SA.33229, SA.3493714.1.2011Državna pomočOdpravljanje resne motnje v gospodarstvu1.1.2016Strateški načrt NLB
MINISTRSTVO ZA FINANCEDodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - regionalna pomočBE02-5028256-2009X135/201017.3.2010Skupinska izjemaRegionalne pomoči30.6.2014Zakon o ekonomskih conah Uradni list RS, št. 37/07 in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah.http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200737stevilka=1986http://www.mf.gov.si/slov/davcar/pravilniki/041209.pdf
MINISTRSTVO ZA FINANCEDodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - MSPBE03-5028256-2009X136/201017.3.2010Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2014Ni definirano
MINISTRSTVO ZA FINANCEDavek na tonažo0002-5028256-2007N 188/201012.6.2007Državna pomočLadjedelništvo31.12.2018Zakon o davku na tonažo.
MINISTRSTVO ZA FINANCE0001-5028256-2007N 325/200712.6.2007Državna pomočTransport (morski promet)31.12.2017Zakona o davku na tonažo
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOShema pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč0001-2399245-2012SA.34680 (2012/N)19.4.2012Državna pomočNaravne nesreče4.9.2018Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJORegionalna karta državnih pomoči za obdobje 2014-20200004-2399245-2013SA.3806020.12.2013Državna pomočRegionalne pomoči31.12.2020Ni definirano
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOProgram za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013BE01-2399245-2012SA.3638421.3.2013Skupinska izjemaRaziskave in razvoj31.12.2014Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013, ki temelji na Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l. RS št. 43/2011), in na razpisnih dokumentacijah tematskih javnih razpisov.
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOPomoč za reševanje za MLM d.d.0002-2399245-2013SA.3689616.6.2013Državna pomočPomoči za reševanje31.12.2013Ni definirano
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJODržavna pomoč družbi Cimos d.d.0001-2399245-2013SA.3654818.4.2013Državna pomočPomoči za reševanje31.12.2013Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOSpodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti, regionalnaBE07-5715334-2007XR 74/2007, X575/200930.3.2007 2.7.2009Skupinska izjemaRegionalne pomoči30.6.2014pomoč temelji na 17. členu Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06) (v nadaljevanju ?Uredba?), sprejete na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOSpodbujanje razvoja turističnih produktov in trženja v malih in srednje velikih podjetjih s področja turizmaBE06-5715334-2007XS118/2007, X576/20092.4.2007 19.6.2009Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.201410. in 14. členu Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06) (v nadaljevanju ?Uredba?), sprejete na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04)
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOSpodbujanje razvoja kadrov v turizmuBE08-5715334-2007XT 41/2007, X597/092.4.2007 2.7.2009Skupinska izjemaUsposabljanje31.12.2014temelji na 24. členu Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem Uradni list RS, št. 132/06 sprejete na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma Uradni list RS, št. 2/04.http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=20042stevilka=73
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOSpodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 2014BE01-5715334-2010X328/201018.8.2010Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2014PROGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ ZA OBDOBJE 2010 2014
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOSplošni program za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu0003-5715334-2011SA.34680(2012/N)19.4.2012Državna pomočNaravne nesreče31.12.2018Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOProgram ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, USPOSABLJANJEBE01-5715334-2007XT 60/2007, X 355/200922.5.2007 19.3.2009Skupinska izjemaUsposabljanje31.12.2014Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOProgram ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomočBE05-5715334-2007XR 96/2007, X337/200922.5.2007 13.3.2007Skupinska izjemaRegionalne pomoči30.6.2014Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, ukrepa 3.1.1 ? Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logističnih platformah in 3.2.2 ? Spodbujanje tehnoloških investicij.
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOProgram ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, mala in srednjevelika podjetjaBE02-5715334-2007XS 151/2007, X 338/200922.5.2007 13.3.2009Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2014Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOPomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah0004-5715334-2003SI 5 2003, N 254/2008 SA.380163.4.2003 22.5.2008 podalj. 19.12.2013 Državna pomočPomoči za reševanje31.12.2014Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS št. 110/02), Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenja evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah in Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00 in 67/01)
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOPomoč v obliki rizičnega kapitalaBE01-5715334-2009X 865/200928.10.2009Skupinska izjemaTvegani kapital31.12.2014Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji 2009 ? 2013 (PIFI), Zakon o družbah tveganega kapitala (Ur.l. RS št., 92/07, 57/09) (ZDTK), Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 ? 2013
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOFinančne spodbude za tuje neposredne investicije, regionalneBE03-5715334-2007XR 45/2007, X 361/200926.2.2007 23.3.2009Skupinska izjemaRegionalne pomoči30.6.2014Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicijehttp://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200711stevilka=560http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200919stevilka=748
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVOFinančne spodbude za tuje neposredne investicije - majhna in srednje velika podjetjaBE04-5715334-2007XS 90/2007, X362/200926.2.2007 27.3.2009Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2014Pravna podlaga ukrepa je 4. odstavek 8. člena Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije.
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVODržavna shema tveganega kapitala0001-5715334-2008N 201/200821.4.2008Državna pomočTvegani kapital31.12.2013Poslovni načrt Prve družbe tveganega kapitala, d.o.o, zakon o družbah tveganega kapitala, Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORSpodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - majhna in srednje velika podjetjaBE02-5186773-2009X 436/200917.4.2009Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2014Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS št. 89/2008) in predlogu pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORSpodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - regionalna pomočBE01-5186773-2009X 435/2009, SA.34281(2012/X)17.4.2009Skupinska izjemaRegionalne pomoči30.6.2014Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS št. 89/2008) in predlogu pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORRazvoj širokopasovnega omrežje v Sloveniji0001-2045419-2009N 172/200920.3.2009Državna pomočRazvoj širokopasovnega omrežja31.12.2013Pravna podlaga: Priglašeni ukrep temelji na Zakonu o elektronskih komunikacijah, Strategiji razvoja širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji, Uredbi Sveta ES št. 1083/20065, Uredbi Komisije ES št. 1828/20066 in Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 20072013.Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarskorazvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORPrednostno dispečiranje0001-5715334-2005C 7/2005, NN 80/2004, N354/20096.12.2004 24.4.2007 26.10.2009Državna pomočVarstvo okolja31.12.2020Energetski zakon, Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORPomoč za kritje izrednih stroškov RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.0001-5715334-2010N 175/201012.5.2010Državna pomočPremogovništvo31.12.2015Zakon o postopnem zapiranju Rudnika RTHPredlog sprememb in dopolnitev Zakona
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORNadomestilo za prevoze potnikov v notranjem železniškem prometu0001-5028388-2003Ni definirano24.2.2003Državna pomočTransport (kopenski)31.12.2020Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu (Ur.l. RS, št. 12/2001)-Zakon o železniškem prometu(Ur.l. RS, št. 92/99, 110/02)
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJEOprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksidaBE01-2399253-2013SA.36786(2013/X)23.5.2013Skupinska izjemaVarstvo okolja31.12.2014Pravna podlaga sheme je predlog Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijami ogljikovega dioksida (z dne 20.5.2013)
MINISTRSTVO ZA KULTUROPospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji0001-5228000-2003SI 9 2003, N454/2009, SA.35596 (2012/N)31.10.2002 24.7.2009 19.10.2012Državna pomočKultura31.12.2015Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/2010)
MINISTRSTVO ZA KULTUROPospeševanje razvoja založniške dejavnosti v Sloveniji0001-5228000-2004SI 7/04, N1/06, SA.20318, SA.35595 (2012/N)3.1.2006 19.10.2012Državna pomočKultura31.12.2017Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 75/94, 22/00 in 96/02); Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l.RS, št. 6/03 in 97/03)
MINISTRSTVO ZA KULTUROSofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije0001-5228000-2002SI 10 2002, N 537/04, N 332/201022.7.2010Državna pomočKultura31.12.2016Zakonom o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01); Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije
MINISTRSTVO ZA KULTUROSofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev0002-5228000-2002SI 11 2002, N 536A/0, N 325/201020.7.2010Državna pomočKultura31.12.2016Zakonom o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01); Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJOJavni razpis raziskovalni vavčerBE01-2045419-2012SA.356656.11.2012Skupinska izjemaRaziskave in razvoj31.12.2014Razpisna dokumentacija za Javni razpis Raziskovalni vavčer, ki temelji na Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-13, 1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTDavčna olajšava za raziskave in razvoj0001-2045419-2007N 177/20073.4.2007SkemaRaziskave in razvoj31.12.2012Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTOGarancijska shema za Dolenjsko, za belokranjsko in kočevsko subregijoBE01-1227319-2010SA.32716(2011/X)11.3.2011Skupinska izjemaRegionalne pomoči30.6.2014Pravna podlaga sheme je predlog Pravilnika garancijske sheme za Dolenjsko, za belokranjsko in kočevsko subregijo št. 001/2010 GSD dodatni z dne 17.09.2010 ter Pogodba o finančne transferu za razvoj in postavitev oz. dokapitalizacijo garancijskih skladov št. 32114/99121203 dodatek k pogodbi z dne 7.5.2010 sklenjena med Ministrstvo za gospodarstvo in Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o.
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaRazvojno - spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko - razvojnih projektov 2011 - 2013BE01-5665493-2011SA.34007(2011/X)6.12.2011Skupinska izjemaRaziskave in razvoj31.12.2014Ni definirano
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKOGarancijska shema za Pomurje 2BE03-2067064-2010X301/201016.7.2010Skupinska izjemaRegionalne pomoči30.6.2014Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Uradni list RS, št. 93/05, Sklep Vlade RS št. 303015/2009/3 z dne 24.12.2009 in predlog Splošnih pogojev delovanja garancijske sheme za Pomurje 2 z dne 02.06.2010http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200593stevilka=4020
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKOKarta regionalnih pomoči, 2007 -20130001-1783262-2006N 434/2006, SA.378154.6.2006Državna pomočRegionalne pomoči30.6.2014predlog Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči.
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKOPomoč za novo nastala mala podjetja0001-1783262-2008N 218b/200719.7.2007Državna pomočRegionalne pomoči31.12.2013Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKORazvojne podpore Pomurski regiji - majhna in srednje velika podjetjaBE02-1783262-2010X123/20104.3.2010Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2014Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 do 2015http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/SZJvlada/ProgramPomurje.pdf
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKORazvojne podpore Pomurski regiji - regionalni ciljiBE01-1783262-2010X122/2010, SA.34679(2012/X)4.3.2010Skupinska izjemaRegionalne pomoči30.6.2014Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 Ur. l. RS, št. 87/09, Uredba za določitev podrobnejših kriterijev in pogojev za dodeljevanje državnih pomoči ter načina uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015, predlog Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 2015http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200987stevilka=3839
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKORegionalna shema0001-1783262-2007N 218/200717.4.2007Državna pomočRegionalne pomoči31.12.2013Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKORegionalna shema državnih pomočiBE01-1783262-2007XR 144/2007, X 437/2009, SA.34435(2012/X)9.8.2007 17.4.2009Skupinska izjemaRegionalne pomoči30.6.2014temelji na predlogu Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKORegionalna shema državnih pomoči, majhna in srednje velika podjetjaBE02-1783262-2007XS248/07, X438/2009, X582/0917.4.2009 24.6.2009 9.8.2007Skupinska izjemaMala in srednje velika podjetja31.12.2014temelji na 2. odstavku 11. člena predlogu Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomočihttp://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpisURED4165.html
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKOSpodbude za zaposlovanjeBE01-2067064-2012SA.34628(2012/X)10.4.2012Skupinska izjemaZaposlovanje31.12.2014Ni definirano