VELJAVNE DRŽAVNE POMOČI

na dan 25.3.2015

Priglasitelj

Naziv

Matična št. priglasitve MSSI

Matična št. priglasitve MSEC

Oblika

Kategorija

Datum konca

Datum mnenja

Pravna podlaga

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Program prestrukturiranja NLB

0003-5028256-2012

SA.33229

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

31.12.2017

18.12.2013

program prestrukturiranja

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Program prestrukturiranja NKBM d.d.

0001-5028256-2013

SA.35709

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

31.12.2017

18.12.2013

program prestrukturiranja

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Prestrukturiranje A banke

0003-5028256-2014

SA.38228 (2014/N)

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

31.12.2018

13.8.2014

program prestrukturiranja

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Pomoč za reševanje za Probanke d.d.

0003-5028256-2013

SA.37314

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

31.12.2015

6.9.2013

finančni program prestrukturiranja

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Pomoč za reševanje za Factor banko d.d.

0002-5028256-2013

SA.37315

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

31.12.2015

6.9.2013

finančni program prestrukturiranja

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Pomoč za prestrukturiranje za Banko Celje / A banka

0002-5028256-2014

SA.38522 (2014/N)

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

31.12.2019

16.12.2014

program prestrukturiranja

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Likvidacijski program Probanke d.d.

0005-5028256-2013

SA.37642

Državna pomoč

Prestrukturiranje

31.12.2016

18.12.2013

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Likvidacijski program Faktor banke d.d.

0004-5028256-2013

SA.37643

Državna pomoč

Prestrukturiranje

31.12.2016

18.12.2013

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Izdaja hiridnega inštrumenta NLB

0001-5028256-2012

SA.33229, SA.34937

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

31.12.2016

2.7.2012

Strateški načrt NLB

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Izdaja hibirnega inštrumenta za NKBM

0002-5028256-2012

SA.35709

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

31.12.2017

20.12.2012

Osnutek pogodbe o izdaji hibridnega inštrumenta

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Dokapitalizacija NLB

0001-5028256-2011

SA.32261, SA.33229, SA.34937

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

1.1.2016

7.3.2011

Strateški načrt NLB

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Davek na tonažo

0002-5028256-2007

N 188/2010

Državna pomoč

Ladjedelništvo

31.12.2018

21.12.2010

Zakon o davku na tonažo.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

0001-5028256-2007

N 325/2007

Državna pomoč

Transport (morski promet)

31.12.2017

13.1.2009

Zakona o davku na tonažo

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Shema pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč

0001-2399245-2012

SA.34680 (2012/N)

Državna pomoč

Naravne nesreče

4.9.2018

4.9.2012

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Ur.l. RS, št. 51/06-UPB1,

97/10), http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO364.html; Zakon o odpravi posledic naravnih (ZOPNN, Ur.l. RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO3734.html; Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, št. 67-03, 79-04, 33-05, 81-06 in 68-08),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_URED2969.html; Pravilnik o postopkih za ocenjevanje škode in odpravo posledic škode ob naravnih in drugih

nesrečah v slovenskem gospodarstvu; Smernice za preučitev državne pomoči

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Regionalna shema državnih pomoči MSP

BE03-2399245-2014

SA.40766

Skupinska izjema

Regionalne pomoči

31.12.2020

24.12.2014

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)- Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11 in 57/12)- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) - Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Regionalna shema državnih pomoči

BE02-2399245-2014

SA.40765

Skupinska izjema

Regionalne pomoči

31.12.2020

24.12.2014

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)- Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06, 11/11 in 57/12)- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) - Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)- Predlog Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (z dne 4. 11. 2014)

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Regionalna karta državnih pomoči za obdobje 2014-2020

0004-2399245-2013

SA.38060

Državna pomoč

Regionalne pomoči

31.12.2020

11.3.2014

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO (MDDSZ)

Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje

BE04-2399245-2014

SA.40762

Skupinska izjema

Zaposlovanje

31.12.2020

29.12.2014

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11 in 57/12), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102015 (Uradni list RS, št. 87/09) in Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Pomoč za povrnitev škode nastale zaradi žleda januarja in februarja 2014

0004-2399245-2014

SA.39622 (2014/N)

Državna pomoč

Naravne nesreče

21.3.2017

20.3.2015

Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečamiZakon o odpravi posledic naravnih nesrečZakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014Uredba o metodologiji za ocenjevanje škodePravilnik o postopkih za ocenjevanje škode in odpravo posledic škode ob naravnih in drugih nesrečah v slovenskem gospodarstvu

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč

BE01-2399245-2014

SA.40044

Skupinska izjema

Regionalne pomoči

31.12.2015

4.12.2014

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Splošni program za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu

0003-5715334-2011

SA.34680(2012/N)

Državna pomoč

Športna in večnamenska rekr. infrastruktura

31.12.2018

4.9.2012

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem železniškem prometu

0001-5028388-2003

Ni definirano

Državna pomoč

Transport (kopenski)

31.12.2020

24.2.2003

Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu (Ur.l. RS, št. 12/2001)-Zakon o železniškem prometu(Ur.l. RS, št. 92/99, 110/02)

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Pomoč za kritje izrednih stroškov RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.

0001-5715334-2010

N 175/2010

Državna pomoč

Premogovništvo

31.12.2015

30.6.2011

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika RTHPredlog sprememb in dopolnitev Zakona

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Prednostno dispečiranje

0001-5715334-2005

C 7/2005, N354/2009

Državna pomoč

Varstvo okolja

31.12.2020

24.4.2007

Energetski zakon, Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji

0001-5228000-2003

N454/2009, SA.35596 (2012/N)

Državna pomoč

Kultura

31.12.2015

8.3.2004

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/2010)

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Pospeševanje razvoja založniške dejavnosti v Sloveniji

0001-5228000-2004

SI 7/04, N1/06, SA.20318, SA.35595 (2012/N)

Državna pomoč

Storitve splošnega gospodarskega pomena

31.12.2017

19.7.2006

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 75/94, 22/00 in 96/02); Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l.RS, št. 6/03 in 97/03)

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije

0001-5228000-2002

SI 10 2002, N 537/04, N 332/2010

Državna pomoč

Avdiovizualni sektor

31.12.2016

19.11.2010

Zakonom o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01); Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev

0002-5228000-2002

SI 11 2002, N 536A/0, N 325/2010

Državna pomoč

Avdiovizualni sektor

31.12.2016

16.11.2010

Zakonom o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01); Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida

BE01-2399253-2013

SA.36786(2013/X)

Skupinska izjema

Varstvo okolja

31.3.2015

23.5.2013 26.6.2014 30.12.2014

Pravna podlaga sheme je predlog Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijami ogljikovega dioksida (z dne 20.5.2013)

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida

BE01-2482789-2014

Skupinska izjema

Varstvo okolja

31.12.2020

24.12.2014

Ni definirano

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti malih in srednje velikih podjetij

BE03-5665493-2014

SA.40764

Skupinska izjema

Raziskave in razvoj ter inovacije

31.12.2015

5.1.2015

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Ur.l. RS, št. 56/08 in 20/09) in osnutek Posebnih pogojev financiranja inovacijske dejavnosti malih in srednje velikih podjetij z dne 15.12.2014

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Posebni pogoji investicijskega financiranja MSP

BE01-5665493-2013

SA.40866

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

31.12.2015

6.6.2014 13.1.2015

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Posebni pogoji financiranja tehnološko - razvojnih projektov, Raziskave in razvoj

BE02-5665493-2014

SA.40763

Skupinska izjema

Raziskave in razvoj ter inovacije

30.6.2015

8.1.2015

Pravna podlaga sheme je Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09) in osnutek Posebnih pogojev financiranja tehnološko - razvojnih projektov z dne 15.12.2014.

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov

BE01-5665493-2014

SA.40865

Skupinska izjema

Regionalne pomoči

30.6.2015

7.1.2015

- Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09) in - Osnutek Posebnih pogojev financiranja tehnološko - razvojnih projektov z dne 6. 1. 2015.