VELJAVNE DRŽAVNE POMOČI

 

Upravljalec državne pomoči

Naziv priglasitve

Št. priglasitve SLO

Št. priglasitve EK

Datum priglasitve oz. registracije EK

Tip priglasitve

Osnovni namen

Trajanje

Odločitev /Objava EK

Objava v Uradnem listu EK

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in Sofinanciranje mednarodnih raziskav in projektov EUREKA

BE01-1937286-2009

X653/2009

 29.7.2009

Shema, Skupinska izjema

Raziskave in razvoj

31.12.2013

Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti

JOCE C/21/2010

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Spodbude EKO sklada j.s.

BE01-5854067-2011

SA.33592

 9.9.2011

Shema, Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja, 
Varstvo okolja,
Regionalni cilji

31.12.2013

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči in pomoči po pravilu »de minimis«, Splošnih pogojih poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (z dne 22.04.2010) in Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –UPB, 70/08 in 108/09)

 JOCE C/329/2011

Javni sklad RS za podjetništvo

Ukrep tveganega kapitala v Sloveniji

PM01-5523362-2007

N 253/2007

4.5.2007

Shema

tvegani kapital

10.10.2018

Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK),  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2,) Zakon o dohodnini (Zdoh-2)  in Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).

6.9.2008 JOCE C/229/2008

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Razvojne podpore Pomurski regiji, zaposlovanje

BE01-5022860-2010

X 126/2010

8.3.2010

Skupinska izjema, Shema

Zaposlovanje

31.12.2013

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 2015 Ur. l. RS, št. 87/09
Uredba za določitev podrobnejših kriterijev in pogojev za dodeljevanje državnih pomoči ter načina uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015

JOCE C/170/2010

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Programi usposabljanja

BE01-5022860-2011

SA.32790

 29.3.2011

Skupinska izjema, Shema

Usposabljanje

 31.12.2013

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013

 JOCE C/224/2011

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Programi zaposlovanja

BE01-5022860-2012

SA.34479(2012/X), SA.34964(2012/X)

6.3.2012

Skupinska izjema, Shema

Zaposlovanje

 31.12.2013

Pravna podlaga sheme je osnutek Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (ukrep 3.1.1.4.).

OJ 11.04.2012  JOCE C/104/2012

18.09.2013 JOCE C/282/2012  

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Pomoč za zaposlovanje invalidov

BE03-5022860-2010

SA.34516(2012/X)

15.3.2012

Skupinska izjema, Shema

Zaposlovanje

31.12.2013

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/zzzi_npb_nov2011.doc

19.04.2012: JOCE C/115/2012

Ministrstvo za finance

Dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah – regionalna pomoč

BE02-5028256-2009

X 135/2010

17.3.2010

Skupinska izjema, Shema

Regionalne pomoči

31.12.2013

Zakon o ekonomskih conah Uradni list RS, št. 37/07
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah

JOCE C/98/2010

Ministrstvo za finance

Ekonomske cone, zaposlovanje

BE01-5028256-2009

X 144/2010

22.3.2010

Skupinska izjema, Shema

Zaposlovanje

31.12.2013

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah

JOCE C/98/2010

Ministrstvo za finance

Dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - MSP

BE03-5028256-2009

X 136/2010

17.3.2010

Skupinska izjema, Shema

Mala in srednje velika podjetja

31.12.2013

Zakon o ekonomskih conah Uradni list RS, št. 37/07
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah

JOCE C/98/2010

Ministrstvo za finance

Dokapitalizacija NLB

0001-5028256-2011

SA.32261

14.1.2011

odločba 7.3.2011

Individualna

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

1.1.2016

Strateški načrt NLB.

29.06.2011 JOCE C/189/2011

Ministrstvo za finance

Prestrukturiranje NLB
Izdaja hibridnega inštrumenta
druga dokapitalizacija

0001-5028256-2012

SA.33229
SA. 34937 (2012/C)

16.5.2012

Individualna

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

2.7.2012

Strateški načrt NLB.

22.11.2012 JOCE C/361/2012

Ministrstvo za finance

Izdaja hibirnega inštrumenta za NKBM

0002-5028256-2012

SA.35709

5.12.2012
odločba
20.12.2012

Individualna

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

31.12.2017

Program prestrukturiranja

 

Ministrstvo za finance

Pomoč za reševanje podjetja Mariborska livarna Maribor d.d.

0002-2399245-2013

SA.36896

24.6.2013
odločba 30.9.2013

Individualna

Reševanje

6 mesecev

Ministrstvo za finance

Davek na tonažo

0001-5028256-2007

N 325/2007
N 188/2010

12.6.2007
odločba: 13.1.2009
19.5.2010
odločba:20.12.2010

Shema

Transport (morski promet)

31.12.2018

Zakon o davku na tonažo

6.3.2009 JJOCE C/53/2009

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pomoč za kritje izrednih stroškov RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.

0001-5715334-2010

N 175/2010

12.5.2010
1.1.2011-31.12.2015

Individualna

Premogovništvo

31.12.2012

Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik, III. faza (2010– 2014) je nadaljevanje Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik, I. faza (2000–2004) in II. faza (2005–2009) ter je bil pripravljen v skladu s členom 2 Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.

06.10.2011: JOCE C/294/2011

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pomoč kvalificiranim proizvajalcem energije 

0001-5715334-2005

C 7 / 2005
NN 80/2004
N 354/2009

6.12.2004
odločba 24.4.2007
15.6.2009
odločba 26.10.2009

Individualna

Sektorske pomoči, Energetika

10 let
31.12.2020

Zakon o energiji, UR št. 27/07, 70/08; Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, UR št. 37/2009;  Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom UR št. 37/2009;  Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, objavljena na spletni strani MG – Direktorat za energijo,  Metodologija določanja referenčnih stroškov soproizvodnje z visokim izkoristkom, Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, UL št. 2/09; Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, UL št. 8/09; Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, UL št. 8/09; – Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore, UL št. 21/09; Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase, UL, št. 37/2009; Akt vlade o napovedi tržnega položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE ter tržnih cen električne energije, ki jih lahko te proizvodne naprave dosežejo na trgu, v pripravi.

24.8.2007 JOCE L219/2007
21.9.2006 JOCE C/227/2006
26.11.2009 JOCE C/258/2009

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, usposabljanje

BE01-5715334-2007

XT 60/2007
X355/2009

22.5.2007
19.3.2009

Skupinska izjema, Shema

Usposabljanje

31.12.2013

Ukrep 1.3.2 - Vavčersko usposabljanje Ukrep 3.2.3b Menedžerski pristopi k odličnosti poslovanja podjetij
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013

4.8.2007JOCE C/182/2007 
JOCE C/308/2009

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč

BE05-5715334-2007

XR 96/2007
X337/2009

22.5.2007
13.3.2009

Skupinska izjema, Shema

Regionalne pomoči

31.12.2013

ukrep 3.1.1 – Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logističnih platformah in ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013

30.11.07, JOCE C/288/2007
JOCE C/98/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, SME

BE02-5715334-2007

XS 151/2007
X 338/2009

22.5.2007
13.3.2009

Skupinska izjema, Shema

Mala in srednje velika podjetja

31.12.2013

ukrep 1.3.1 -Vavčersko svetovanje (za delujoča podjetja)

12.6.2007 JOCE C/130/2007
JOCE C/98/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spodbujanje razvoja turističnih produktov in trženja v malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma

BE06-5715334-2007

XS 118/2007
X 576/2009

2.4.2007
19.6.2009

Skupinska izjema, Shema

Mala in srednje velika podjetja

31.12.2007
31.12.2013

10. in 14.. člen Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Ur.l. RS, št. 132/2006, 23/2007)

JOCE C/109/2007, JOCE C/112/2007
JOCE C/6/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spodbujanje razvoja kadrov v turizmu

BE08-5715334-2007

XT41/2007
X597/2009

2.4.2007
2.7.2009

Skupinska izjema, Shema

Usposabljanje

31.12.2013

24. člen Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Ur.l. RS, št. 132/2006, 23/2007)

JOCE C/119/2007
JOCE C/20/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti, regionalna

BE07-5715334-2007

X R74/2007
X 597/2009

30.3.2007
2.7.2009

Skupinska izjema, Shema

Regionalne pomoči

31.12.2013

17. člen Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem ( Ur.l. RS, št. 132/2006, 23/2007)

JOCE C/159/2007
JOCE C/20/2010

Ministrstvo za gospodarstvo

Državna shema tveganega kapitala

0001-5715334-2008

N 201/2008

21.4.2008

Shema

Tvegani kapital

31.12.2013

Poslovni načrt Prve družbe tveganega kapitala, d.o.o, Zakon o družbah tveganega kapitala, Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb

29.4.2009 JOCE C/98/2009

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pomoč v obliki rizičnega kapitala

BE01-5715334-2009

X865/2009

28.10.2009

Skupinska izjema, Shema

Tvegani kapital

31.12.2013

Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji 2009 – 2013 (PIFI) , Zakon o družbah tveganega kapitala (Ur.l. RS št., 92/07, 57/09) in Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013.

 JOCE C/307/2009

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Finančne spodbude za tuje neposredne investicije, SME

BE04-5715334-2007

XS 90/2007
X362/2009

26.2.2007
27.3.2009

Shema, Skupinska izjema

SME

31.12.2013

Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 11/2007)

JOCE C/110/2007
JOCE C/241/2007
JOCE C/39/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Finančne spodbude za tuje neposredne investicije, regionalne

BE03-5715334-2007

XR 45/2007
X361/2009

26.2.2007
23.3.2009

Shema, Skupinska izjema

Regionalni cilji

31.12.2013

Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 11/2007)

JOCE C/288/2007
JOCE C/39/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 - 2014

BE01-5715334-2010

X328/2010

18.8.2010

Skupinska izjema, Shema

SME, Usposabljanje

31.12.2013

PROGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ ZA OBDOBJE 2010 2014

JOCE C/284/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah

0004-5715334-2003

SI 5 2003
N 254/2008

SA.38016

22.5.2008

podaljšanje 19.12.2013

Shema

Reševanje in prestrukturiranje

31.12.2014

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS št. 110/02), Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenja evidenc o dodeljenih državnih pomočeh  gospodarskim družbam v težavah in Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00 in 67/01)

14.11.2008 JOCE C/292/2008

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Splošni program za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu

0003-5715334-2011
0001-2399245-2012

SA.34680(2012/N)

19.4.2012

Shema

Naravne nesreče

31.12.2018

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

21.09.2012 JOCE C/285/2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013

BE01-2399245-2012

SA.36384

31.3.2013

shema

Raziskave in razvoj

31.12.2013

Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013, ki temelji na Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l. RS št. 43/2011), in na razpisnih dokumentacijah tematskih javnih razpisov.

 

Ministrstvo za kulturo

Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji

0001-5228000-2003

SI 9 2003
N 454/2009
SA.35596 (2012/N)

31.10.2002
24.7.2009

19.10.2012

Shema

Kultura

31.12.2009
31.12.2012

31.12.2015

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/2010)

Ministrstvo za kulturo

Pospeševanje razvoja založniške dejavnosti v Sloveniji

0001-5228000-2004 s spremembami

N 1 / 2006
SA.20318,
SA.35595 (2012/N)

3.1.2006
19.10.2012

Shema

Kultura

31.12.2012
31-.12.2017

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 75/94, 22/00 in 96/02); Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l.RS, št. 6/03 in 97/03

15.03.2013 JOCE C/77/2013

Ministrstvo za kulturo

Sofinanciranje medijskih programov

0002-5228000-2002, s spremembami

N 536a / 2004 
Dopolnitev
N 113/2006
N 325/2010

17.11.2004
16.2.2006

20.7.2010

Shema

Kultura

31.12.2010

1.1.2011-31.12.2016

Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01); Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev

1.4.2006   JOCE C/079/2006
2.12.2006 JOCE C/293/2006 

Ministrstvo za kulturo

Sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije

0001-5228000-2002, s spremembami

N 537 / 2004 
 
N 332/2010

17.11.2004

22.7.2010

Shema

Kultura

31.12.2010
1.1.2011-31.12.2016

Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01); Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije

01.02.2011JOCE C/32/2011

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida

BE01-2399253-2013

SA.36786

23.5.2013

Shema

Varstvo okolja

31.12.2013

predlog Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijami ogljikovega dioksida (z dne 20.5.2013)

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – majhna in srednje velika podjetja

BE02-5186773-2009

X436/2009

17.4.2009

Skupinska izjema, Shema

Mala in srednje velika podjetja

31.12.2013

Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije Ur.l. RS, št. 89/2008, 25/2009

JOCE C/2/2010

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - regionalna pomoč

BE01-5186773-2009

X 435/2009

17.4.2009

Skupinska izjema, Shema

Regionalna pomoč

31.12.2013

Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije Ur.l. RS, št. 89/2008, 25/2009

JOCE C/2/2010

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem železniškem prometu

0001-5028388-2003,  25.2.2003 nacionalna komisija

 /

31.10.2002

Individualna

Transport, izvajanje javne gospodarske službe

neomejeno

 Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu (Ur.l. RS, št. 12/2001)-Zakon o železniškem prometu(Ur.l. RS, št. 92/99, 110/02)

 Interim postopek (pred vstopom v EU)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Davčna olajšava za raziskave in razvoj

0001-2045419-2007

N 177/2007

3.4.2007

Shema

Raziskave in razvoj

31.12.2012

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o dohodnini, Uredba o regijski davčni olajšavi za raziskave in razvoj

3.10.2007 JOCE C/231/2007 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji

0001-2045419-2009

N 172/2009

20.3.2009

Shema

Širokopasovno omrežje

31.12.2013

Zakon o elektronskih komunikacijah, Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v RS, Uredba Sveta ES št. 1083/20065, Uredba Komisije ES št. 1828/20066, Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti

 6.11.2009 JOCE C/264/2009

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis raziskovalni vavčer

BE01-2045419-2012

SA.35665

6.11.2012

Shema

Raziskave in razvoj

31.12.2013

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-13, 1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

 

Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj d.o.o.

Garancijska shema za Dolenjsko, za belokranjsko in kočevsko subregijo

BE01-1227319-2010

SA. 32716

 11.3.2011

Shema, Skupinska izjema

Regionalne pomoči

31.12.2013

Pravilnik garancijske sheme za Dolenjsko, za belokranjsko in kočevsko subregijo št. 001/2010

 07.10.2011 JOCE C/296/2011

SID-Slovenska izvozna in razvojna banka d.d.

Razvojno-spodbujevalni programSID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013

BE01-5665493-2011

 SA.34007(2011/X)

 6.12.2011

Skupinska izjema, Shema

Regionalne pomoči,
Raziskave in razvoj

31.12.2013

Predlog razvojno-spodbujevalnega programa SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013

 16.02.2012 JOCE C/45/2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SVLR)

Regionalna shema državnih pomoči

BE01-1783262-2007

XR 144/2007
X 437/2009

9.8.2007
17.4.2009

Skupinska izjema, Shema

Regionalne pomoči

31.12.2013

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/2006 in 70/2007)

JOCE C/189/2008
JOCE C/3/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SVLR)

Regionalna shema državnih pomoči – MSP

BE02-1783262-2007

XS 248/2007
X 438/2009
X 582/2009

9.8.2007
17.4.2009
24.6.2009

Skupinska izjema, Shema

Mala in srednje velika podjetja

31.12.2013

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/2006 in 70/2007)

21.9.07JOCE C/221/2007
JOCE C/3/2010
JOCE C/12/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SVLR)

Regionalna mapa 

0001-1783262-2006

N 434/2006

4.7.2006

Shema

Regionalni cilji

od 1.1.2007 do 31.12.2013

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči

24.10.2006 JOCE C/256/2006 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SVLR)

Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilji

BE01-1783262-2010

X 122/2010

4.3.2010

Skupinska izjema, Shema

Regionalne pomoči

31.12.2013

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015
Uredba za določitev podrobnejših kriterijev in pogojev za dodeljevanje državnih pomoči ter načina uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015
Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010  2015

JOCE C/170/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SVLR)

Razvojne podpore Pomurski regiji – majhna in srednje velika podjetja

BE02-1783262-2010

X 123/2010

4.3.2010

Skupinska izjema, Shema

Mala in srednje velika podjetja

31.12.2013

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 do 2015

JOCE C/98/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SVLR)

Garancijska shema za Pomurje 2

BE03-2067064-2010

X 301/2010

16.7.2010

Skupinska izjema, Shema

Regionalne pomoči

31.12.2013

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Uradni list RS, št. 93/05

JOCE C/331/2010

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SVLR)

Spodbude za zaposlovanje

BE01-2067064-2012

SA.34628(2012/X)

10.4.2012

Skupinska izjema, Shema

Zaposlovanje

31.12.2013

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 20/2011) in Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur.l. RS št. 72/2006, 70/2007, 99/2008, 17/2009, 8/2012).

25.09.2012: JOCE C/282/2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SVLR)

Pomoč za novo nastala mala podjetja

0001-1783262-2008

 N 218b/2007

19.7.2007

Shema

Regionalne pomoči

31.12.2013

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči

še ni