VELJAVNE DRŽAVNE POMOČI

Priglasitelj

Naziv

Matična številka priglasitve MSSI

Matična številka priglasitve MSEC

Oblika

Kategorija

Datum mnenja EK DT

Datum konca DT

Pravna podlaga

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Spodbude EKO sklada j. s.

BE01-5854067-2011

SA.33592

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

10.9.2011

31.12.2014

Pravna podlaga sheme je predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči in pomoči po pravilu de minimis (v nadaljevanju: predlog Pravilnika), Splošni pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (z dne 22.04.2010) in Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 UPB, 70/08 in 108/09).

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS

Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in Sofinanciranje mednarodnih raziskav in projektov EUREKA

BE01-1937286-2009

X 653/2009

Skupinska izjema

Raziskave in razvoj

30.7.2009

31.12.2014

Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti www.arrs.gov.si/sl/akti/pravdrzavnepomocird.asp

JS RS ZA PODJETNIŠTVO

Semenski kapital lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

BE01-5523362-2014

 

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

 

31.12.2014

javni razpis Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij in Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013-2014 (sklep Vlade RS, št. 47602-3/2013/3 z dne 28.02.2013 in dopolnitve sklep Vlade RS, št. 47602-6/2014/6 z dne 25.03.2014)

JS RS ZA PODJETNIŠTVO

Ukrep tveganega kapitala

PM01-5523362-2007

N 253/2007

Državna pomoč

Tvegani kapital

13.6.2008

31.12.2014

Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK), Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)3, Zakon o dohodnini (Zdoh-2)4 in Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Pomoč za zaposlovanje invalidov

BE03-5022860-2010

SA.34516(2012/X)

Skupinska izjema

Zaposlovanje

16.3.2012

31.12.2014

predlog Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (z dne 09.03.2011), ter naslednji podzakonski akti: predlog Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (z dne 18.02.2011), predlog Pravilnika o zaposlitvenih centrih (z dne 09.03.2011), predlog Pravilnika o merilih in postopku za določitev višine subvencije za plače za invalide ter osnutek Navodila o načinu zbiranja in vodenja evidenc prejetih državnih pomoči zaradi zaposlenih invalidov ter o načinu poročanja delodajalcev o prejetih državnih pomočeh zaradi zaposlenih invalidov (z dne 18.02.2011).

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Programi usposabljanja

BE01-5022860-2011

SA.32790 2011/X

Skupinska izjema

Usposabljanje

30.3.2011

31.12.2014

Pravna podlaga sheme je predlog Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (ukrep 2.4.1.) z dne 18.2.2011.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Programi zaposlovanja

BE01-5022860-2012

SA.34479(2012/X), SA.34964(2012/X)

Skupinska izjema

Zaposlovanje

7.3.2013

31.12.2014

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljaven od 3. 2. 2012 www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/zaposlovanje/apz_katalog_030212.doc

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Razvojne podpore Pomurski regiji, zaposlovanje

BE01-5022860-2010

X 126/2010

Skupinska izjema

Zaposlovanje

9.3.2010

31.12.2014

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 2015 Ur. l. RS, št. 87/09, in Uredba za določitev podrobnejših kriterijev in pogojev za dodeljevanje državnih pomoči ter načina uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 Uradni list RS, št. 3/2010.http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200987stevilka=3839

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Program prestrukturiranja NLB

0003-5028256-2012

SA.33229

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

18.12.2013

31.12.2017

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Program prestrukturiranja NKBM d.d.

0001-5028256-2013

SA.35709

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

18.12.2013

31.12.2017

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Pomoč za reševanje za Probanke d.d.

0003-5028256-2013

SA.37314

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

6.9.2013

31.12.2015

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Pomoč za reševanje za Factor banko d.d.

0002-5028256-2013

SA.37315

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

6.9.2013

31.12.2015

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Likvidacijski program Probanke d.d.

0005-5028256-2013

SA.37642

Državna pomoč

Prestrukturiranje

18.12.2013

31.12.2016

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Likvidacijski program Faktor banke d.d.

0004-5028256-2013

SA.37643

Državna pomoč

Prestrukturiranje

18.12.2013

31.12.2016

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Izdaja hiridnega inštrumenta NLB

0001-5028256-2012

SA.33229 SA.34937 (2012/C)

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

16.5.2012

31.12.2016

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Izdaja hibirnega inštrumenta za NKBM

0002-5028256-2012

SA.35709

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

20.12.2012

31.12.2017

Osnutek pogodbe o izdaji hibridnega inštrumenta

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Ekonomske cone, zaposlovanje

BE01-5028256-2009

X144/2010

Skupinska izjema

Zaposlovanje

22.12.2009

31.12.2014

predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conahhttp://www.mf.gov.si/slov/davcar/pravilniki/041209.pdf

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Dokapitalizacija NLB

0001-5028256-2011

SA.32261, SA.33229, SA.34937

Državna pomoč

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

7.3.2011

1.1.2016

Strateški načrt NLB

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - MSP

BE03-5028256-2009

X136/2010

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

17.3.2010

31.12.2014

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Davek na tonažo

0002-5028256-2007

N 188/2010

Državna pomoč

Ladjedelništvo

21.12.2010

31.12.2018

Zakon o davku na tonažo.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

0001-5028256-2007

N 325/2007

Državna pomoč

Transport (morski promet)

13.1.2009

31.12.2017

Zakona o davku na tonažo

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Shema pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč

0001-2399245-2012

SA.34680 (2012/N)

Državna pomoč

Naravne nesreče

4.9.2012

4.9.2018

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Regionalna karta državnih pomočio za obdobje 2014-2020

0004-2399245-2013

SA.38060

Državna pomoč

Regionalne pomoči

11.3.2014

31.12.2020

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013

BE01-2399245-2012

SA.36384

Skupinska izjema

Raziskave in razvoj

22.3.2013

31.12.2014

Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013, ki temelji na Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l. RS št. 43/2011), in na razpisnih dokumentacijah tematskih javnih razpisov.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Pomoč za reševanje za družbo Polzela d.d.

0001-2399245-2014

SA.38631 (2014/N)

Državna pomoč

Pomoči za reševanje

24.6.2014

24.1.2015

zakon za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč

BE01-2399245-2014

SA.40044

Skupinska izjema

Regionalne pomoči

3.12.2014

31.12.2015

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Spodbujanje razvoja turističnih produktov in trženja v malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma

BE06-5715334-2007

XS 118/2007, X576/2009

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

30.3.2007 19.6.2009

31.12.2014

10. in 14. členu Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06) (v nadaljevanju ?Uredba?), sprejete na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04)

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Spodbujanje razvoja kadrov v turizmu

BE08-5715334-2007

XT 41/2007, X597/09

Skupinska izjema

Usposabljanje

20.3.2007

31.12.2014

temelji na 24. členu Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem Uradni list RS, št. 132/06 sprejete na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma Uradni list RS, št. 2/04.http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=20042stevilka=73

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 2014

BE01-5715334-2010

X328/2010

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

19.8.2010

31.12.2014

PROGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ ZA OBDOBJE 2010 2014http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEOT/InternacionalizacijaTNI/internacionalizacijaprogramdeot100730.pdf

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Splošni program za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu

0003-5715334-2011

SA.34680(2012/N)

Državna pomoč

Naravne nesreče

4.9.2012

31.12.2018

Ni definirano

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, USPOSABLJANJE

BE01-5715334-2007

XT 60/2007, X 355/2009

Skupinska izjema

Usposabljanje

26.1.2014

31.12.2014

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, mala in srednjevelika podjetja

BE02-5715334-2007

XS 151/2007, X 338/2009

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

13.3.2009

31.12.2014

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah

0004-5715334-2003

SI 5 2003, N 254/200

Državna pomoč

Pomoči za reševanje

8.3.2004

31.12.2014

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS št. 110/02), Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenja evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah in Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00 in 67/01)

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Izvajanje inštrumentov lastniškega financiranja ? pomoč v obliki rizičnega kapitala

BE01-5715334-2009

X 865/2009

Skupinska izjema

Tvegani kapital

29.10.2009

31.12.2014

je Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji 2009 ? 2013 (PIFI), Zakon o družbah tveganega kapitala (Ur.l. RS št., 92/07, 57/09) (ZDTK), Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 ? 2013

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Finančne spodbude za tuje neposredne investicije - majhna in srednje velika podjetja

BE04-5715334-2007

XS 90/2007, X362/2009

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

23.3.2009

31.12.2014

Pravna podlaga ukrepa je 4. odstavek 8. člena Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije.http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200711stevilka=560

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem železniškem prometu

0001-5028388-2003

Ni definirano

Državna pomoč

Transport (kopenski)

24.2.2003

31.12.2020

Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu (Ur.l. RS, št. 12/2001)-Zakon o železniškem prometu(Ur.l. RS, št. 92/99, 110/02)

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Pomoč za kritje izrednih stroškov RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.

0001-5715334-2010

N 175/2010

Državna pomoč

Premogovništvo

30.6.2011

31.12.2015

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika RTHPredlog sprememb in dopolnitev Zakona

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Prednostno dispečiranje

0001-5715334-2005

C 7/2005, N354/2009

Državna pomoč

Varstvo okolja

24.4.2007

31.12.2020

Energetski zakon, Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ? majhna in srednje velika podjetja

BE02-5186773-2009

X 436/2009

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

17.4.2009

31.12.2014

Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS št. 89/2008) in predlogu pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida

BE01-2399253-2013

SA.36786(2013/X)

Skupinska izjema

Varstvo okolja

13.6.2014

31.12.2014

Pravna podlaga sheme je predlog Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijami ogljikovega dioksida (z dne 20.5.2013)

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji

0001-5228000-2003

N454/2009, SA.35596 (2012/N)

Državna pomoč

Kultura

8.3.2004

31.12.2015

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 77/2010)

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Pospeševanje razvoja založniške dejavnosti v Sloveniji

0001-5228000-2004

SI 7/04, N1/06, SA.20318, SA.35595 (2012/N)

Državna pomoč

Storitve splošnega gospodarskega pomena

19.7.2006

31.12.2017

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 75/94, 22/00 in 96/02); Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l.RS, št. 6/03 in 97/03)

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije

0001-5228000-2002

SI 10 2002, N 537/04, N 332/2010

Državna pomoč

Avdiovizualni sektor

19.11.2010

31.12.2016

Zakonom o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01); Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev

0002-5228000-2002

SI 11 2002, N 536A/0, N 325/2010

Državna pomoč

Avdiovizualni sektor

16.11.2010

31.12.2016

Zakonom o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01); Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Javni razpis raziskovalni vavčer

BE01-2045419-2012

SA.35665

Skupinska izjema

Raziskave in razvoj

7.8.2012

31.12.2014

Razpisna dokumentacija za Javni razpis Raziskovalni vavčer, ki temelji na Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-13, 1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Razvojno - spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko - razvojnih projektov 2011 - 2013

BE01-5665493-2011

SA.34007(2011/X)

Skupinska izjema

Raziskave in razvoj in Regionalna pomoč

4.8.2011

31.12.2014

Ni definirano

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Razvojne podpore Pomurski regiji - majhna in srednje velika podjetja

BE02-1783262-2010

X123/2010

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

4.3.2010

31.12.2014

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 do 2015 www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/SZJvlada/ProgramPomurje.pdf

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Regionalna shema državnih pomoči, majhna in srednje velika podjetja

BE02-1783262-2007

XS248/07, X438/2009, X582/09

Skupinska izjema

Mala in srednje velika podjetja

17.4.2009

31.12.2014

temelji na 2. odstavku 11. člena predlogu Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpisURED4165.html

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Spodbude za zaposlovanje

BE01-2067064-2012

SA.34628(2012/X)

Skupinska izjema

Zaposlovanje

25.9.2012

31.12.2014

Ni definirano