Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU


Vse povezave kažejo na Register predpisov Slovenije, razen pri uradno prečiščenih besedilih zakonov, kjer je povezava narejena tudi na polno besedilo zakona na straneh Uradnega lista RS.


V primeru ko predpisa ni v Registru predpisov Slovenije, je narejena povezava na Uradni list RS.


Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 - NPB14

Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku
Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta - nastopajočega izvajalca ali športnika

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu - NPB3

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - NPB3

Pravilnik o obliki in načinu dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
Na podlagi osnovnega besedila in sprememb ter dopolnitev je bilo pripravljeno neuradno prečiščeno besedilo predpisa.
Neuradno prečiščeno besedilo je namenjeno kot delovni pripomoček in nima pravne veljavnosti, zato je treba pri sklicevanju uporabiti osnovno besedilo ter njegove spremembe in dopolnitve.
Želim uporabiti neuradno prečiščeno besedilo kot delovni pripomoček.
 
Pravilnik o določitvi ozemelj, ki uporabljajo ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva Sveta 2003/48/ES
Pravilnik o določitvi povezanih subjektov, ki delujejo kot organi oblasti, ali katerih vlogo priznava mednarodna pogodba
Na podlagi osnovnega besedila in sprememb ter dopolnitev je bilo pripravljeno neuradno prečiščeno besedilo predpisa.
Neuradno prečiščeno besedilo je namenjeno kot delovni pripomoček in nima pravne veljavnosti, zato je treba pri sklicevanju uporabiti osnovno besedilo ter njegove spremembe in dopolnitve.
Želim uporabiti neuradno prečiščeno besedilo kot delovni pripomoček.
 
Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
Pravilnik o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov  - NPB1
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka
Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi
Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost - NPB3

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost - NPB2

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (za nerezidente)
Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku - NPB12

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem – NPB4

Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah

Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek

Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek - NPB3

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti – NPB5

Pravilnik o skupinskem davčnem obračunu

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - NPB17

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine – NPB2

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine – NPB3 
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti - NPB1
Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov - NPB2

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov – NPB1

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov
Seznam računov, ki se obravnavajo kot izključeni računi na podlagi 255.g člena ZDavP-2
Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov – NPB1