Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada določila besedilo Zakona o izvajanju carinske zakonodaje EU

Ljubljana, 25. februar 2016 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

S 1. majem 2016 se na ravni EU začne uporabljati nova carinska zakonodaja – Carinski zakonik Unije in kar tri izvedbene oz. delegirane uredbe, zaradi česar je potrebno prilagoditi tudi nacionalno carinsko zakonodajo. Vlada je zato pripravila nov predlog Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije.

 

Cilji predloga zakona so:

-         odprava administrativnih bremen,

-         zmanjševanje stroškov za zavezance in Finančno upravo Republike Slovenije,

-         pospeševanje obstoječih postopkov,

-         uskladitev besedila z zakonom, ki ureja finančno upravo, ter zakonom, ki ureja davčni postopek,

-         opredelitev pojma carinska uprava države članice iz carinske zakonodaje Unije,

-         preoblikovanje posameznih določb, upoštevaje elektronsko poslovanje in izmenjavo podatkov v carinskih postopkih

-         omogočanje uporabnikom, da na najprijaznejši način dostopajo do informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje carinskih formalnosti pred carinskimi organi,

-         uskladitev kazenskih določb z novo carinsko zakonodajo.

 

Predlog zakona prinaša poglavitne rešitve na naslednjih področjih:

 

A. Odprava administrativnih bremen

1.     Že v lanskem letu so bili v okviru prizadevanj za odpravo administrativnih bremen in deregulacije poklicev z novelo Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES-B) opravljeni pogoji za opravljanje poslov zastopanja v carinskih postopkih, z začetkom učinkovanja te deregulacije s 1. majem letošnjega leta. S tem predlogom zakona pa se v skladu z novo EU zakonodajo ureja način usposabljanja (izobraževanja) oseb, ki sodelujejo v carinskih postopkih, kot eden izmed načinov za dokazovanje ustreznih poklicnih znanj. Ta usposabljanja so prvenstveno namenjena zlasti tistim osebam, ki želijo koristiti določene ugodnosti pri izvajanju carinskih postopkov (npr. pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta – AEO),  možnost vključitve v ta usposabljanja pa imajo vsi sodelujoči v carinskih postopkih.

2.     Gospodarski subjekti bodo lahko po novem pridobili potrdila o poreklu blaga pri Gospodarski zbornici Slovenije, Trgovinski zbornici Slovenije (kot je bilo to do zdaj) in tudi pri Finančni upravi Republike Slovenije, kar bo olajšalo postopek pridobitve tovrstnega dokazila, hkrati pa se pod določenimi pogoji omogoča tudi vnaprejšnje potrjevanje teh potrdil in s tem poenostavitve njihove pridobitve za gospodarske subjekte.

3.     Poenostavitve pri vročanju dokumentov pri izvajanju carinske zakonodaje. Na podlagi tega zakona se bodo tako vsi dokumenti praviloma vročali elektronsko, z uporabo elektronskega sistema v skladu s carinsko zakonodajo Unije ali v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Dodatno pa bo na zahtevo strank v enostavnih zadevah, v katerih carinski organ ugodi strankini zahtevi, mogoče dokumente vročati po elektronski pošti, kar bo zelo poenostavilo in pospešilo obstoječe postopke.

4.     V okviru pogojev za poslovanje v prostih conah predlog zakona odpravlja obveznost predložitve obsežne gradbene dokumentacije, določene s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, za posege v prostor ali gradnjo objektov v prosti coni, s čimer se stranke razbremenjuje stroškov v zvezi s predložitvijo te dokumentacije.

 

B. Druge bistvene novosti v predlogu zakona glede na veljavno nacionalno carinsko zakonodajo

1.     Elektronsko poslovanje s carinskim organom ureja že carinska zakonodaja Unije. S predlogom se daje pooblastilo za sprejem podzakonskega akta, s katerim se določi podrobnejše pogoje in način za elektronsko poslovanje s carinskimi organi.

2.     Uskladitev podatkov v carinski deklaracijizaradi pospešitve postopka, kadar se v celoti ugodi strankini zahtevi, lahko carinski organ pod določenimi pogoji izda odločbo o uskladitvi podatkov v carinski deklaraciji v skrajšanem ugotovitvenem postopku na obrazcu.

3.     Carinski dolg: Glede določitve roka za plačilo zneska dajatev je upoštevan najdaljši rok, ki ga omogoča Uredba o carinskem zakoniku Unije za plačilo dajatev (10 dni).

4.     Prenova določb glede prekrškov: zmanjšanje števila predpisanih prekrškov; znižanje najvišje predpisanih zneskov glob za določene subjekte, po drugi strani pa zvišanje praga za določitev prekrška, katerih narava je posebno huda

 

Zaradi vsega navedenega predlog zakona štejemo kot še en zakonodajni predlog v nizu ukrepov odprave administrativnih ovir in poenostavitve postopkov, ki smo jih že predložili Državnemu zboru v lanskem letu in še sledijo tudi v letošnjem letu v skladu s Programom dela vlade.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI