Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov

Ljubljana, 7. januar 2016 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Poglavitne rešitve predloga zakona izvirajo iz prenosa Direktive 2013/36/EU, Direktive 2013/50/EU, Direktive 2014/51/EU ter prilagoditev nacionalne zakonodaje Uredbi 575/2013/EU in Uredbi 909/2014/EU. Rešitve, ki izhajajo iz pravnega reda EU, so:

·       investicijsko podjetje mora vzpostaviti stabilno ureditev notranjega upravljanja, ki obsega jasno organizacijsko sestavo, učinkovite postopke upravljanja tveganj in primerne mehanizme notranjih kontrol,

·       agencija lahko izreče borznoposredniški družbi globo v višini do dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, če ga je mogoče opredeliti, oziroma 10 % skupnega letnega prometa (kršitev na podlagi Direktive 2013/36/EU);

·       agencija lahko izreče pravni osebi globo v višini do 10.000.000 evrov ali 5 % skupnega letnega prometa oziroma dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, če je ta znesek višji (kršitev na podlagi Direktive 2013/50/EU);

·       agencija lahko izreče članu uprave ali nadzornega sveta globo največ do višine 5.000.000 evrov ali dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, če se da ugotoviti (kršitev na podlagi Direktive 2013/36/EU);

·       agencija lahko izreče fizični osebi globo v višini do 2.000.000 evrov ali dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, če je ta znesek višji (kršitev Direktive 2013/50/EU);

·       odprava vmesnega poročila poslovodstva zaradi zmanjšanja pritiska na izdajatelje za doseganje kratkoročnih rezultatov in zaradi večjih spodbud vlagateljev k sprejemanju dolgoročnejše vizije;

·       za zagotovitev dodatne prožnosti in s tem zmanjšanje upravnih obremenitev se je rok za objavo polletnih računovodskih poročil podaljšati na tri mesece po koncu obdobja poročanja;

·       za zagotovitev boljše preglednosti plačil vladam morajo izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu in ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali v industriji izkoriščanja prvotnih gozdov, v ločenem letnem poročilu objaviti plačila vladam v državah, v katerih poslujejo;

·       določa se obveznost nadzornika, da končne informacije o prospektu pošlje ESMI;

·       določitev pogojev, ki jih mora izpolnjevati centralna klirinškodepotna družba in so določeni v Uredbi 909/2014/EU.

 

Zakon vsebuje še druge rešitve, ki ne izhajajo iz evropskega pravnega reda, in sicer:

·       spremembo pogojev za ustanovitev male borznoposredniške družbe,

·       spremembo določbe glede oseb, ki so odgovorne za pravilnost in popolnost informacij, vsebovanih v prospektu,

·       opredelitev pogojev glede umika dolžniških vrednostnih papirjev iz trgovanja na organiziranem trgu,

·       spremembo določb, vezanih na drugo, novo sprejeto slovensko zakonodajo (Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov),

·       odpravo nedoslednosti glede stečaja borznoposredniških družb,

·       dopolnitev določbe ZTFI glede opravljanja investicijskih storitev po naročilu druge borznoposredniške družbe,

·       spremembo določb v zvezi z borzo in borznim trgom zaradi jasnejše ureditve glede smiselne uporabe določb ZBan-2,

·       določitev sodelovanja agencije s pristojnimi organi tretjih držav.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI