Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada dopolnila predlog sklepa DZ o soglasju k odtujitvi naložb RS, KAD, SOD, Modre zavarovalnice, DSU in PDP

Ljubljana, 16. maj 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dopolnila besedilo predloga sklepa Državnega zbora o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Slovenske odškodninske družbe, Modre zavarovalnice, DSU, družbe za svetovanje in upravljanje in Posebne družbe za podjetniško svetovanje.

V predlaganemu sklepu Državnega zbora so dopolnjene obrazložitve razlogov prodaje posameznih družb, ki so namenjene prodaji oziroma so že v postopkih prodaje. Dano soglasje Državnega zbora pomeni soglasje SOD, KAD, Modri zavarovalnici, DSU in PDP, da lahko odsvojijo deleže v navedenih 15 družbah. Tako soglasje do sprejetja strateških dokumentov (klasifikacije) zahteva prehodna določba 38. člena ZSDH. S sprejetjem sklepa v Državnem zboru bodo lahko navedene družbe začele oziroma nadaljevale postopke vse do končne prodaje.

 

Metode in postopki prodaje kapitalskih naložb države morajo biti določeni tako, da omogočajo hkratno doseganje ključnih ciljev prodaje državnega premoženja, in sicer:

 • doseganje čim višje kupnine in s tem proračunskih prihodkov;
 • doseganje makroekonomskih ciljev, predvsem doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema;
 • nadaljnji obstoj in razvoj družbe, nove investicije, odpiranje novih trgov, ohranitev in povečanje delovnih mest v domačem gospodarstvu.

Prodajo ali zamenjavo naložb morajo SOD, PDP, KAD ter Modra zavarovalnica izvesti na podlagi ene od uveljavljenih javnih metod razpolaganja:

 • javna ponudba (nezavezujoča ponudba);
 • javna dražba;
 • javno zbiranje ponudb ali
 • ponudba vrednostnih papirjev javnosti.

Razlogi za prodajo posameznih naložb:

 • Adria Airways – v  Sporazumu o  prestrukturiranju družbe Adria Airways so se podpisniki, torej tudi Republika Slovenja zavezali, da se obvezujejo v okviru svojih pristojnosti aktivno sodelovati v postopku iskanja potencialnih strateških partnerjev ter izvesti vse aktivnosti, katerih rezultat bo prodaja večine delnic letalskega prevoznika. Razlogi za iskanje strateškega investitorja izhajajo iz finančnih težav v kateri se družba nahaja, saj obstoječi lastniki za finančno sanacijo družbe nimajo sredstev. Vse dokapitalizacije so tudi predmet pregleda Evropske komisije z vidika skladnosti s pravili državnih pomoči.
 • Aero - družba nujno potrebuje strateškega investitorja, saj se že dalj časa sooča s finančnimi težavami in bo ob nadaljevanju negativnih trendov postala insolventna.
 • Elan – PDP ocenjuje, da je vstop investitorja v družbo nujen zaradi poslovnih razlogov oziroma njenega dolgoročnega obstoja in razvoja.  Poleg tega pa je Elan družba, ki deluje na globalnem trgu, kjer se srečuje z močno konkurenco, kar zahteva nenehna vlaganja v razvoj novih produktov. Pri tem je bila doslej uspešna, v letu 2012 je med drugim prejela nagrado »Plus X Award« za najbolj inovativno blagovno znamko v razredu zimske športne opreme. Raziskave in razvoj zahtevajo visoka finančna sredstva, ki jih lastniki ne morejo zagotavljati.
 • Fotona - PDP ocenjuje, da je vstop investitorja v družbo nujen zaradi njenega nadaljnjega razvoja in širitve poslovanja. Družba je dosegla svojo zgornjo mejo obsega poslovanja, ki je brez vlaganja v širitev distribucijske mreže ne more preseči.
 • Helios - Zaradi stečajnega postopka finančnega holdinga (Zvon ena holding, d. d.), ki je bil imetnik večjega števila delnic družbe Helios, je za zastavne upnike teh delnic najbolj smotrna prodaja zastavljenih delnic preko prodajnega postopka, s čimer si bodo banke upnice izboljšale finančni položaj. Glede na to, da se prodaja paket delnic, je smiselno, da se prodaji priključi tudi državne deleže z namenom doseganja višje kupnine. Prodajalci poleg čim višje cene zasledujejo tudi cilj, da se kupec za 5-letno obdobje po prodaji delnic zaveže glede določenih zahtev glede ohranitve števila zaposlenih, sedeža in proizvodnih lokacij, razvojnih kapacitet, blagovnih znamk, glede ravni investicij in finančne strukture v prihodnje.
 • Aerodrom - Razlogi za prodajo temeljijo predvsem na podatkih, ki kažejo na upadanje števila potnikov, ter načrtih družbe po nadaljnjem povečevanju letaliških kapacitet, zato je potrebno pridobiti strateškega investitorja, ki bo zagotavljal dolgoročen uspešen razvoj družbe, učinkovito upravljanje, konkurenčnost poslovanja ter poskrbel za nadaljnji razvoj letalskega potniškega in tovornega transporta.
 • Adria Airways Tehnika - PDP ocenjuje, da je vstop investitorja v družbo nujen zaradi poslovnih razlogov oziroma njenega dolgoročnega obstoja. Družba potrebuje investitorja, ki ji bo omogočil uspešnejše trženje storitev na trgu in s tem večjo razpršenost kupcev in tudi višje prihodke.
 • NKBM - Zaradi negativnega poslovanja banke in vpliva finančne krize se je aktiva NKBM bistveno poslabšala, zato je bila banka v letu 2013 deležna državne pomoči v obliki CoCo obveznice v višini 100.000.000 EUR, kar pa ni zadostovalo za izboljšanje finančnega položaja banke. Evropska komisija presoja tudi program prestrukturiranja banke v zvezi z državno pomočjo, ki jo je banka pridobila s CoCo obveznico. Privatizacija vsekakor zagotavlja bolj transparentno delovanje družbe, kar je bo v korist bančnemu sistemu in skupnemu trgu. Na podlagi navedenega je cilj prodaje pridobiti strateškega investitorja, ki bo omočil dolgoročni obstoj in nemoteno poslovanje banke, kar bo privedlo k ponovnemu kreditiranju gospodarskega sektorja. Poleg tega se za NKBM predvideva tudi ukrep prenosa slabe aktive na Družbo za upravljanje terjatev bank, kar bo izboljšalo položaj banke in omogočilo višjo kupnino.
 • Telekom - pridobitev strateškega investitorja, ki bo dolgoročno zagotavljal učinkovito upravljanje, konkurenčnost ter uspešen razvoj družbe in njenih hčerinskih družb; pozitiven vpliv na razvoj sektorja elektronskih komunikacij; cilj prodaje državnega deleža družbe Telekom Slovenije je doseganje najvišje možne prodajne cene državnega deleža.
 • Cinkarna Celje - zaradi stečajnega postopka finančnega holdinga (Zvon ena holding, d. d.), ki je bil imetnik večjega števila delnic družbe Cinkarne Celje je za zastavne upnike teh delnic najbolj smotrna prodaja zastavljenih delnic preko prodajnega postopka, s čimer si bodo banke upnice izboljšale finančni položaj; cilj prodaje je maksimiranje prodajne cene in stabilen dolgoročen razvoj in ohranitev stabilne finančne strukture podjetja. 
 • Gospodarsko razstavišče - vzpostavitev lastniške strukture, ki bo dolgoročno zagotavljala učinkovito upravljanje, konkurenčnost ter uspešen razvoj družbe; doseganje najvišje možne prodajne cene državnega deleža; pozitiven vpliv na razvoj sektorja organiziranja razstav, sejmov in srečanj; pridobitev strateškega investitorja, ki bo povečal prihodke družbe in poskrbel za dolgoročni razvoj družbe.
 • Paloma - PDP ocenjuje, da je vstop investitorja v družbo nujen zaradi njenega srednjeročnega oziroma dolgoročnega obstoja. Družba potrebuje investitorja, ki ji bo zagotovil finančna sredstva za modernizacijo osnovnih sredstev – papirnih strojev, ker sama ni sposobna zagotoviti zadostnega obseg sredstev, ki je potreben za tovrstno investicijo (več deset milijonov evrov).
 • Terme Olimia Bazeni - Zaradi stečajnega postopka finančnega holdinga (Zvon ena holding, d. d.), ki je bil imetnik večjega števila delnic družbe je za zastavne upnike teh delnic najbolj smotrna prodaja zastavljenih delnic preko prodajnega postopka, s čimer si bodo banke upnice izboljšale finančni položaj; Modra zavarovalnica se je prodajnemu postopku priključila kot racionalni investitor, pri prodaji večinskega deleža podjetja se namreč pričakuje občutno višja dosežena prodajna cena kot če se prodaja manjšinski delež podjetja.
 • Unior - družba potrebuje dodatna finančna sredstva v obliki lastniškega kapitala, ki pa jih lahko zagotovi le zasebni investitor.
 • Žito - razlog za prodajo je zagotovitev finančnih sredstev družbi SOD in Modri zavarovalnici za izvajanje zakonskih obveznosti. Cilj prodaje je maksimiranje prodajne cene in stabilen dolgoročen razvoj podjetja. 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI